CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

;

 

ALMANACH HISTORYCZNY

Tom XXIII

 

 

Pełny tekst


Kompletne wydanie elektroniczne - Zeszyt 1

Kompletne wydanie elektroniczne - Zeszyt 2

 

Zeszyt 1

 

Artykuły

Maciej Kokoszko (Uniwersytet Łódzki)
Dietetyk Antimus
Dariusz Słapek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Sport w Sparcie, Sparta w sporcie. Spartan mirage w nowożytnym ruchu sportowym*
Wiesław Bondyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Urzędnicy grodzcy lubelscy w czasach saskich. Spisy
Mariusz Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Juliusz Enoch jako urzędnik i doradca władz najwyższych Królestwa Polskiego (1839–1863)
Alaksandr Radziuk (Europejski Uniwersytet Humanistyczny)
Деятель-ность следственных и судебных комиссий на территории Беларуси в 1863–1867 г. (на примере Гродненской губернии)
Sergiusz Leończyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Ссыльные участники польского Январского восстания в Енисейске во второй половине XIX века в воспоминаниях современников
Jerzy Z. Pająk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Armia rosyjska wobec galicyjskich Żydów podczas I wojny światowej
Małgorzata Łapa (Uniwersytet Łódzki)
Unifikacja systemu celnego Drugiej Rzeczypospolitej. Przyczynek do zagadnienia gospodarczej integracji ziem polskich po I wojnie światowej
Bogdan Stanaszek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Udział duchowieństwa katolickiego w kampanii wyborczej do parlamentu w 1922 roku w powiatach radomskim, koneckim i opoczyńskim
Alicja Gontarek (Instytut Pamięci Narodowej Biuro Badań Historycznych (Warszawa)/ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Działalność Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Hiszpanii na rzecz pomocy uchodźcom żydowskim w czasie II wojny światowej (w świetle akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych przechowywanych w Archiwum Instytutu Hoovera). Zarys problemu
Krzysztof Lesiakowski (Uniwersytet Łódzki)
Z piętnem zdrady. Meandry życia Blanki Kaczorowskiej
Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Protokoły parcelacyjne reformy rolnej z lat 1944–1945 w województwie kieleckim jako źródło do badań nad ziemiaństwem. Zarys problematyki
Ryszard Gryz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Episkopat Polski a koncepcja porozumienia z władzami państwowymi (1946–1950)
Dariusz Jarosz (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
Polsko-belgijskie stosunki handlowe w latach 1945–1976 w świetle polskich materiałów archiwalnych
Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Taka gmina. Skargi mieszkańców na funkcjonowanie gminnej administracji wiejskiej wysyłane „do Warszawy” w latach siedemdziesiątych XX wieku

Teksty źródłowe

Tomasz Gocel
„Sprawa organizowania Uniwersytetu w Lublinie...”. Nieznany list ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, do biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego
Dominik Flisiak
Świadectwo Ryszarda Walewskiego dotyczące Żydowskiego Związku Wojskowego i powstania w getcie warszawskim
Małgorzata Karkocha
Opis kościoła parafialnego w Brzegach z 1884 roku
Przemysław Waingentner
Nowe źródło do dziejów polskich organizacji młodzieżowych w pierwszej połowie XX wieku – Pamiętniki Tomasza Piskorskiego (1898–1940)

Recenzje i artykuły recenzyjne

Przemysław P. Szpaczyński
Spór o powody marginalizacji Radziwiłłów birżańskich przez Zygmunta III i o genezę negatywnego wizerunku króla w historiografii
Wiesław Charczuk
„Przez całe życie służ sprawie oswobodzenia Polski [...]. Broń [...] zagrożonej ziemi polskiej [...]”1. Garść uwag na marginesie monografii Przemysława Waingertnera, Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy (1886–1996), wydanie drugie, Łódź 2018, 635 ss.
Wiesław Caban
Michał Prykaszczyk, Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784–1870) żołnierz i przedsiębiorca, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020, 467 ss., foto knlb.
Piotr Kardyś
Wojciech Iwańczak, Świadkowie historii? Średniowiecze w dziejopisarstwie Europy Środkowej dawniej i dziś, Kraków: AVALON, 2019, ss. 325

Kronika naukowa

Zbigniew J. Wójcik
Jubileuszowy dwugłos
Piotr Cendrowicz, Oskar Tokarczyk
Powrót „Spotkań ze źródłem archiwalnym”

Inne

Jacek Pielas
In memoriam - Henryk Suchojad (1947–22 XI 2020)

 

Zeszyt 2

 

Artykuły

Paweł Tambor
Problem interdyscyplinarności w kontekście medycyny i jej historii – refleksje metodologiczne
Anna Maria Wajda
Pijawka jako biblijny symbol nienasycenia na kanwie jej zastosowania w antycznej hirudoterapii
Lucyna Kostuch
Nosos i poliorkia. Choroby w helleńskim obozie wojskowym
Elwira Kaczyńska
Misje kojskich lekarzy na Krecie w świetle źródeł epigraficznych
Olimpia Skieterska
Cud O Żydówce cierpiącej na raka świętych Kosmy i Damiana: aspekty medyczne
Sylwia Konarska-Zimnicka
Obraz choroby w Liber principium sapientiae Abrahama ibn Ezry
Beata Wojciechowska
Mocz i jego charakterystyka w wybranych traktatach średniowiecznych
Agnieszka Maciąg-Fiedler
Medycyna cudowna Mikołaja z Polski
Anna Głusiuk
Ciąża, poród, opieka nad matką i noworodkiem na podstawie traktatu Michała Savonaroli Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium
Piotr Kardyś
Piętnastowieczny rękopis o treści medycznej z dawnej biblioteki cystersów w Henrykowie. Zawartość, użytkownicy, recepcja na przestrzeni wieków
Dominika Burdzy-Jeżewska
Szpital Świętego Ducha de Saxia w Sandomierzu w XVI wieku
Jacek Pielas
Zdrowotne pericula w rodzinie magnackiej pierwszej połowy XVII wieku w świetle korespondencji Gabriela Tęczyńskiego (1575–1617), wojewody lubelskiego i jego żony Elżbiety z Radziwiłłów (1585–1618)
Katarzyna Justyniarska-Chojak
Apteki i ich wyposażenie w świetle mieszczańskich inwentarzy pośmiertnych (XVI–XVIII wiek)
Agnieszka Jakuboszczak
O „wieku krytycznym”. Menopauza w wybranych tekstach medycznych z XVIII wieku
Tadeusz Stegner
Kuracje w nadbałtyckich uzdrowiskach zalecane przez lekarzy w XIX wieku
Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło
Profesorowie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1918–1939
Piotr Kądziela
Katedra Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach Drugiej Rzeczypospolitej
Marzena Marczewska
Obraz zarazy w polskim folklorze