CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

PRAWA AUTORSKIE

  • Autorzy udzielają Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego licencji praw majątkowych autorskich do Utworu.
  • Przesłanie manuskryptu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na publikację przez redakcję Almanachu Historycznego w formie cyfrowej, w tym m.in. na stronie internetowej czasopisma, akademickich bazach danych, serwisach referencyjnych i repozytoriach.
  • Czasopismo zachowuje prawa autorskie do opublikowanych artykułów. W celach osobistych lub akademickich użytkownicy mogą bezpłatnie uzyskiwać dostęp do pełnych tekstów artykułów, pobierać je, kopiować i zamieszczać łącza do nich, bez uzyskania uprzedniej zgody wydawcy lub autora (ów), pod warunkiem podania oryginalnego łącza do wydania online.
  • Dozwolona jest również archiwizacja własna, tak aby autorzy mogli zdeponować opublikowaną wersję PDF swoich artykułów w repozytoriach akademickich i / lub instytucjonalnych, bez opłat i embarga. Autorzy mogą również umieszczać swoje artykuły na swoich osobistych stronach internetowych, również pod warunkiem, że poda oryginalny link do wydania online.

INSTRUKCJA WYDAWNICZA

  • Teksty do druku przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Uniwersyteckiej Platformy Czasopism https://czasopisma.ujk.edu.pl/ po uprzednim założeniu na niej konta.
  • Szczegółowe informacje odnośnie zakładania konta na Platformie znajdą Państwo w "Podręczniku użytkownika" na s. 5-10 pod linkiem: https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/images/podrecznik_upcz.pdf
  • Teksty należy przygotować w jednym pliku jako dokument WORD. Tekst składany do publikacji winien być przygotowany według zasad: format A-4, druk jednostronny, numeracja stron, tekst zasadniczy pismem 12 p. Times New Roman, margines górny i dolny po 2 cm, prawy 4 cm, lewy 3 cm, interlinia 1,5 wiersza, około 30 wierszy na stronie i 60 znaków w wierszu, przypisy na dole stron (wielkość czcionki i interlinia jak w tekście głównym).
  • Artykuł zasadniczo nie powinien przekraczać objętości arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami). Redakcja może zgodzić się na przyjęcie do publikacji dłuższych tekstów, ale zastrzega sobie również prawo poproszenia Autora o skrócenie tekstu.
  • Do artykułu należy dołączyć tytuł w języku angielskim oraz słowa kluczowe i streszczenie w języku polskim oraz języku angielskim (nie więcej niż 1500 znaków ze spacjami).
  • Zapis przypisów musi być konsekwentny według następującego wzoru:
   - zapis: inicjał imienia i nazwisko;
   - wyróżnienie tytułów publikacji kursywą;
   - nazwy czasopism w cudzysłowie;
   - nieuwzględnianie nazw wydawnictw;
   - podawanie nazwisk tłumaczy;
   - konsekwentne stosowanie jednego systemu skrótów: polskich lub łacińskich.
   - W przypadku przywoływania w przypisach drugi raz (i kolejne) pracy już uprzednio występującej w tekście, należy stosować następujący zapis: inicjał imienia i nazwisko autora, skrót tytułu (bez zastosowania wielokropka) pisany kursywą, numer strony.
   - odwołania na prace napisane czcionką inną niż łacińska prosimy podawać w oryginale. Ich transliteracji dokona redakcja. Chodzi o zachowanie jednolitego systemu transliteracji.
   - W przypadku korzystania z materiałów zasobów Internetu podajemy nazwisko autora, tytuł tekstu (jeśli występują), oraz adres strony internetowej i [datę dostępu].
   - w przypadku dołączania ilustracji na Autorze spoczywa obowiązek dostarczenia pozwolenia na wykorzystanie tejże, aby nie naruszyć żadnych praw autorskich.
  • Do każdego tekstu należy dołączyć bibliografię
  • Na autorze spoczywa odpowiedzialność za wszelkie dane merytoryczne zawarte w publikacji. Redakcja nie weryfikuje dat, nazw własnych, cytatów, danych bibliograficznych itp.
  • Zamieszczone na platformie teksty nie mogą zawierać danych osobowych Autorów, ani żadnych innych informacji, które pozwalałyby na ich zidentyfikowanie (na przykład sformułowań: "o problemie tym pisałem już w tekście pt. … i przypis").
  • Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów.. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.