CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Przemysław P. Szpaczyński (badacz niezależny) ORCID:0000-0001-6459-896X 
Tytuł Spór o powody marginalizacji Radziwiłłów birżańskich przez Zygmunta III i o genezę negatywnego wizerunku króla w historiografii
Title The dispute over the reasons for the marginalization of the Radziwiłł family (Birżai) by Sigis-mund III and the genesis of the negative image of the King in historiography
DOI 10.25951/4419 
Słowa kluczowe Radziwiłłowie, Birże, Krzysztof Mikołaj Radziwiłł „Piorun”, Janusz Ra-dziwiłł, Zygmunt III, Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita, XVII w
Keywords Radziwiłł family, Birżai, Krzysztof Mikołaj Radziwiłł „Piorun”, Janusz Radziwiłł, Sigismud III, Grand Duchy of Lithuania, Polish-Lithuanian Commonwealth, 17th century.
Strony 471–508
Pełny tekst / full text
Tom 23

Streszczenie

Artykuł polemiczny dotyczy monografii autorstwa Karola Żojdzia (Wszyscy ludzie króla. Zygmunt III Waza i jego stronnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszych dekadach XVII wieku, Toruń 2019). Polemika odnosi się do kwestii marginalizacji Radziwiłłów birżańskich przez Zygmunta III i genezy negatywnego wizerunku króla w historiografii.

Summary

The polemic article discusses a monography by Karol Żojdź about the party of Sigismud III in the Grand Duchy of Lithuania in the first two decades of the 17th century. The text focuses mainly on the marginalization of the Radziwiłł family (Birżai) by Sigismund III and the genesis of the negative image of the King in historiography.