CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Jerzy Z. Pająk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0001-8883-4568 
Tytuł Armia rosyjska wobec galicyjskich Żydów podczas I wojny światowej
Title The Russian Army against the Galician Jews during the First World War
DOI 10.25951/4406 
Słowa kluczowe I wojna światowa, Galicja, Żydzi, armia rosyjska, imperium rosyjskie, prześladowania, przemoc podczas wojny, deportacje, pogromy
Keywords First World War (WWI), Galicia (historic region of Central and Eastern Eu-rope), Jews, Russian army, Russian Empire, persecution, war violence, deportations, pogroms.
Strony 151–175
Pełny tekst / full text
Tom 23

Streszczenie

Społeczność żydowska zamieszkująca Europę Środkowo-Wschodnią stała się niemal od początku prowadzonych działań wojennych ofiarą prześladowań. Mimo że przemoc wobec Żydów miały na sumieniu wszystkie walczące armie, antysemityzm zaś występował wcześniej w Galicji, to jednak rosyjska polityka bezwzględnych prześladowań Żydów była na gruncie galicyjskim czymś tak nowym i wyjątkowym, jeżeli chodzi o skalę i rozległość działań rosyjskich władz wojskowych i cywilnych, że stanowiła szok dla miejscowych społeczności przyzwyczajonych w okresie rządów habsburskich do pokojowej koegzystencji. Także deportacje ludności żydowskiej z Galicji w głąb państwa Romanowych przybrały masową skalę. Autor starał się pokazać w artykule wszystkie aspekty prowadzonej wobec Żydów przez państwo rosyjskie i jego armię polityki prześladowań. Rosjanie w tym czasie zakwestionowali dotychczasowy porządek społeczny i prawny, pokazując, że można ludność żydowską wyłączyć spod przyjętych powszechnie norm postępowania oraz prawa państwowego. W następnych latach dla antysemicko nastawionej części społeczeństwa Żydzi stali się symbolem wynaturzeń wojny, złodziejskiego zysku, unikania służby dla ojczyzny oraz nadużywania systemu opieki społecznej. W warunkach rosnącej pauperyzacji społeczeństwa, a także zwiększającej się deprawacji wywołanej przedłużającą się wojną łatwiej dochodziło do coraz brutalniejszych wystąpień w stosunku do Żydów ze strony ich polskich i ukraińskich sąsiadów.

Summary

The Jewish community living in Central and Eastern Europe, almost from the very beginning of the warfare, became the target of persecution. Even though all armies committed violence against Jews and anti-Semitism had been already present in Galicia, the Russian policy of ruthless persecution of Jews in Galician territory was completely new and unique, concerning the scale and scope of activities undertaken by Russian military and civil authorities. Consequently, it came as a shock to local communities, accustomed to peaceful coexistence during the Habsburg rule. Moreover, the deportations of the Jewish population from Galicia into the interior of the Romanovs’ state took on a massive scale. In the article, the author tried to pre-sent all aspects of the policy of Jewish persecution by the Russian state and its army. At that time, Russians questioned the existing social and legal order by demonstrating that the Jewish population could be excluded from the generally accepted norms of conduct and state law. In the following years, Jews were regarded by the anti-Semitic part of the society as symbols of war monstrosities, illegal profit, efforts to avoid the duty to the motherland and abuses of the welfare system. In the conditions of growing pauperisation of society and depravity caused by the protracted war, the increasingly brutal attacks against Jews carried out by their Polish and Ukrainian neighbours were on the rise.