CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Małgorzata Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0001-7487-9976 
Marek Przeniosło ( Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0002-7387-8530 
Tytuł Profesorowie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1918–1939
Title Professors of the Faculty of Medicine at the Jagiellonian University in 1918–1939
DOI 10.25951/4486 
Słowa kluczowe historia medycyny, historia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Keywords history of medicine, history of the Jagiellonian University.
Strony 279–298
Pełny tekst / full text
Tom 23

Streszczenie

Tekst jest analizą wybranych elementów z życiorysów profesorów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Grupa ta liczyła w sumie 48 osób. Zarysowano portret zbiorowy profesorów, przy czym największy akcent położono na kwestie ich wykształcenia, zdobyte stopnie naukowe, dorobek publikacyjny i drogę zawodową uwieńczoną uzyskaniem katedry. Autorzy zwrócili uwagę również na inne wątki z życiorysu analizowanej grupy: miejsce urodzenia, pochodzenie społeczne, sytuację rodziną, także ewentualne zaangażowanie społeczne i polityczne. Analiza danych biograficznych wykazała, że większość przyszłych profesorów urodziła się na terenie Galicji, najliczniejsza była grupa osób urodzonych w rodzinach urzędniczych i nauczycielskich (po 10 osób). Profesorowie Wydziału Lekarskiego, na tle kierujących katedrami na innych wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego, byli grupą wyróżniającą się wyraźną preferencją przy wyborze miejsca studiów, uzyskania doktoratu, następnie przeprowadzenia procedury habilitacyjnej i ostatecznie uzyskania katedry. Większość z nich każde z tych osiągnięć zrealizowała na jednej uczelni – w tym wypadku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Takich osób w sumie było 29. Katedry otrzymywano zwykle w wieku 35–45 lat. Do najaktywniejszych naukowo należy zaliczyć Odona Bujwida, Emila Godlewskiego, Walerego Jaworskiego, Leona Marchlewskiego i Leona Wachholza.

Summary

The paper is an analysis of selected elements from the biographies of the professors of the Faculty of Medicine at the Jagiellonian University. e group consisted of 48 persons in total. It is an outline of their collective portrait with the greatest emphasis placed on their education, consecutively obtained academic degrees, publishing achievements, and professional career crowned with obtaining a professorial chair. The authors also drew attention to other threads from the biographies of the analyzed group: place of birth, social background, family situation, and possible social and political involvement. e analysis of biographical data showed that most of the future professors were born in Galicia, the largest group born into clerical and teacher families (10 people each). Compared to the chairs of other faculties at the Jagiellonian University, the professors of the Faculty of Medicine were a group that distinguished them-selves with a clear preference for choosing a place to study, obtaining a doctorate, then carrying out the habilitation procedure, and finally obtaining the chair. Most of them achieved each of these at one university – in this case, the Jagiellonian University. There were 29 such people in total. Professorial chairs were usually obtained at the age of 35-45. e most scientifically active were Odon Bujwid, Emil Godlewski, Walery Jaworski, Leon Marchlewski, and Leon Wachholz.