CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Wiesław Charczuk (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach) ORCID:0000-0002-7589-7276 
Tytuł „Przez całe życie służ sprawie oswobodzenia Polski [...]. Broń [...] zagrożonej ziemi polskiej [...]”1. Garść uwag na marginesie monografii Przemysława Waingertnera, Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy (1886–1996), wydanie drugie, Łódź 2018, 635 ss.
Title “Throughout your life, serve the cause of Poland’s liberation [...]. Weapons [...] of the endangered Polish land [...]”. A handful of remarks on the margin of Przemysław Waingertner’s monograph, The Three Generations Conspiracy of the Polish Youth Association „Zet” and the Zet Movement (1886–1996), second edition, Łódź 2018 – Wiesław Charczuk
DOI 10.25951/4420 
Słowa kluczowe Liga Polska, Związek Młodzieży Polskiej „Zet”, Żydzi, zabór rosyjski, Królestwo Polskie, konspiracja, strajk szkolny, II Rzeczypospolita, II wojna światowa, okupacja niemiecka.
Keywords Polish League, Polish Youth Union „Zet”, Jews, Russian partition, Kingdom of Poland, underground movement, school strike, Second Polish Republic, World War II, German occupation.
Strony 509–523
Pełny tekst / full text
Tom 23

Streszczenie

Tekst stanowi recenzję książki Przemysława Waingertnera Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy (1886–1996), Łódź 2018. Rzeczona praca to pionierskie studium ukazujące konspirację kilku pokoleń Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i ruchu zetowego. Autor recenzji omawia zawartość monografii, wskazuje jej zalety, jak również egzemplifikuje sugestie krytyczne, dostrzegając również nowatorskie spojrzenie na ten wycinek historii Obozu Narodowego. Autor recenzji mimo wypunktowania sugestii krytycznych ogólnie wysoko ocenia dzieło pióra Przemysława Waingertnera.

Summary

The text is a review of Przemysław Waingertner’s book: Conspiracy of the Three Generations Polish Youth Union „Zet” and the Zet Movement (1886–1996), Łódź 2018. This work is a pioneering study showing the conspiracy of several generations of the Polish Youth Union „Zet” and the Zet movement. The author of the review discusses the content of the monograph, points to its advantages, and exemplifies critical suggestions, noticing an innovative approach to this section of the history of the National Camp. The author of the review, despite listing critical suggestions, generally appreciates the work by Przemysław Waingertner.