CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Lucyna Kostuch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0003-0141-6385 
Tytuł Nosos i poliorkia. Choroby w helleńskim obozie wojskowym
Title Nosos and poliorkia. Disease in a Greek Military Camp
DOI 10.25951/4473 
Słowa kluczowe starożytna medycyna wojskowa, żołnierz grecki, oblężenie.
Keywords ancient military medicine, Greek soldier, siege.
Strony 53–78
Pełny tekst / full text
Tom 23

Streszczenie

Miejscem, które stwarzało idealne warunki do rozwoju chorób w świecie starożytnych Greków, był żołnierski obóz. W artykule podjęto próbę konfrontacji pojęć nosos i poliorkia, a więc cho-roby w obozie wojskowym założonym w celu oblegania wroga. Przedmiotem analizy są greckie źródła literackie opisujące oblężenia prowadzone w okresie archaicznym i klasycznym.

Summary

In the ancient Greek world, the military camp created perfect conditions for disease to thrive. The article is an attempt to confront the concepts of nosos and poliorkia, meaning 'disease' in an army camp set up to besiege the enemy. The subjects of analysis are Greek literary sources describing sieges laid in archaic and classical periods.