CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Dariusz Jarosz (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk) ORCID:0000-0002-7882-8532 
Tytuł Polsko-belgijskie stosunki handlowe w latach 1945–1976 w świetle polskich materiałów archiwalnych
Title Polish-Belgian trade relations between 1945 and 1976 in the light of Polish archival materials
DOI 10.25951/4413 
Słowa kluczowe polsko-belgijskie relacje handlowe, Polska Rzeczpospolita Ludowa, polsko-belgijska wymiana handlowa, polsko-belgijska współpraca przemysłowa, polsko-belgijska współpraca naukowo-techniczna.
Keywords Polish-Belgian trade relations, Polish People’s Republic, Polish-Belgian trade exchange, Polish-Belgian industrial cooperation, Polish-Belgian cooperation in science and technology.
Strony 343–368
Pełny tekst / full text
Tom 23

Streszczenie

W artykule dokonano ustaleń dotyczących polsko-belgijskich relacji handlowych w latach 1945–1976. Na podstawie kwerend archiwalnych przeprowadzone zostały analizy porozumień regulujących stosunki handlowe, zaproponowano periodyzację w zakresie współpracy gospodarczej. Studium próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie były najważniejsze problemy tych stosunków, w tym zwłaszcza bariery utrudniające wymianę towarową.

Summary

The article presents findings concerning Polish-Belgian trade relations in the years 1945–1976. Based on archive searches, an analysis of agreements regulating trade relations was carried out, and a periodisation of economic cooperation was proposed. The study attempts to answer the question what the most important problems of these relations were, especially the barriers impeding the exchange of goods.