CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Justyniarska-Chojak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0003-2945-253X 
Tytuł Apteki i ich wyposażenie w świetle mieszczańskich inwentarzy pośmiertnych (XVI–XVIII wiek)
Title Pharmacies and Their Equipment in the Light of Bourgeois Posthumous Inventories (Six-teenth‒Eighteenth Centuries)
DOI 10.25951/4483 
Słowa kluczowe inwentarze pośmiertne, apteki, mieszczanie, Małopolska, Wielkopolska.
Keywords posthumous inventories, pharmacies, burghers, Lesser Poland, Great Poland.
Strony 235–250
Pełny tekst / full text
Tom 23

Streszczenie

Inwentarze pośmiertne powstawały po śmierci mieszczan, aby ustalić wielkość i wartość działów spadkowych przypadających poszczególnym spadkobiercom oraz określić zobowiązania finansowe zmarłych osób. Spisy te obejmowały elementy majątku nieruchomego, a także ruchomości i zasoby gotówki. W księgach miejskich spotykamy, choć niezbyt często, przykłady rejestrów pośmiertnych powstających po śmierci aptekarzy. To dzięki nim możemy poznać wyposażenie staropolskich aptek w sprzęty oraz specjalne naczynia i narzędzia, służące do produkcji oraz przechowywania różnego rodzaju leków. Inwentarze pośmiertne przynoszą także informacje na temat różnorodnych form samych medykamentów oraz surowców wykorzystywanych do ich produkcji. W większości ówczesnych aptek można było kupić cukier, miód, ryż, bakalie, przyprawy, a także świece, materiały papiernicze, farby i mydła.

Summary

Posthumous inventories were created after the death of townspeople in order to determine the size and value of allotments to each heir and to determine the financial liabilities of the deceased. These inventories included items of real property, movable property, and cash hold-ings. In city books, we find examples of post-mortem registers created after the death of apothecaries. They allow us to learn about the equipment of old-Polish pharmacies, special vessels, and tools used for the production and storage of various types of medicines. The post-mortem inventories also reveal information about the variety of medicines themselves and the raw materials used to produce them. Most pharmacies of the time offered sugar, honey, rice, nuts, and spices, as well as candles, stationery, paints, and soap.