CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Zasady etyczne publikowania oraz przeciwdziałania nadużyciom przy publikowaniu

Wyżej wskazane zasady etyczne zostały opracowane w oparciu o Zalecenia COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors. (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych).

  • Publikacje zgłaszane do czasopisma „Almanach Historyczny” powinny odpowiadać profilowi czasopisma być oryginalne, przygotowane z zachowaniem rzetelności naukowej, obiektywne oraz zgodne z profilem czasopisma.
  • Redakcja „Almanachu Historycznego” nie przyjmuje tekstów, które zostały już opublikowane w całości lub części (dotyczy to również przekładów z języków obcych). Wszelkie formy plagiatu są niedopuszczalne, w szczególności przywłaszczenie dorobku, koncepcji badawczej lub wyników badań. Przypadki popełnienia plagiatu będę przez redakcję ujawniane i zgłaszane właściwym organom.
  • Redakcja „Almanachu Historycznego” w przypadku publikacji wieloautorskich wymaga określenia wkładu poszczególnych twórców w powstanie tekstu. W takiej sytuacji w odniesieniu do każdego z autorów należy wskazać afiliację, procent udziału pracy twórczej przy przygotowaniu artykułu. Odpowiedzialność za takie oświadczenie ponosi osoba zgłaszająca tekst.
  • Redakcja „Almanachu Historycznego” stara się wykrywać i eksponować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej. Jako przejaw nierzetelności naukowej traktuje w szczególności tzw. Ghostwriting i Guest Authorship. Jako Ghostwriting traktuje się wszelkie sytuacje pominięcia roli osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji (brak ujawnienia jej udziału jako jednego z autorów publikacji bądź bez wymienienia roli tej osoby w podziękowaniach zawartych w publikacji). Jako Guest Authorship redakcja traktuje wszelkie sytuacje, w których udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to widnieje on jako autor lub współautor publikacji.
  • Wszystkie wykryte przez redakcję przejawy nierzetelności naukowej będą ujawniane i przekazywane do wiadomości właściwym podmiotom, w tym instytucjom zatrudniającym osobę zgłaszającą publikację do druku.
  • Recenzenci dobierani są przez redakcję „Almanachu Historycznego” na zasadzie braku konfliktu interesów w relacji recenzent - autor, co oznacza brak bezpośredniej relacji osobistej, zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w okresie pięciu lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  • Podstawowym wyznacznikiem sporządzanej recenzji powinien być jej obiektywizm, a w polemice z autorem powinny być podnoszone argumenty merytoryczne i naukowe, wyrażone w sposób jasny i zrozumiały. Krytyka personalna jest niedopuszczalna.
  • Recenzowane prace są poufne, nie mogą być przekazywane ani okazywane osobom trzecim. Za praktykę niestosowną uznaje się również dyskusję nad nimi poza gronem Redakcji i Rady Naukowej
  • Recenzenci mają obowiązek zrezygnowania z pisania recenzji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów wynikającego z relacji z autorem bądź instytucją przez niego reprezentowaną.
  • Recenzent powinien poinformować Redakcję o wszystkich przypadkach czy podejrzeniach naruszenia przez autora artykułu standardów etycznych
  • Redaktor naczelny odpowiada za decyzje, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane, a które nie. Przy podejmowaniu decyzji posiłkuje się konkluzjami płynącymi z recenzji oraz opiniami zastępcy redaktora naczelnego i Rady Naukowej. Redaktor naczelny odrzuca nadesłany artykuł w przypadku ujawnienia plagiatu, autoplagiatu, zastrzeżeń co do respektowania praw autorskich osób trzecich oraz wątpliwości co autorstwa bądź współautorstwa artykułu.
  • Pochodzenie autora, jego narodowość, przynależność etniczna, rasa, wyznawana religia, płeć, orientacja seksualna czy wyznawane poglądy polityczne nie mają żadnego przełożenia na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zgłaszanego przez niego tekstu.

Polityka Open Access

  • Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie.

   Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access.

   Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.