CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Elwira Kaczyńska (Uniwersytet Łódzki) ORCID:0000-0002-4545-1927 
Tytuł Misje kojskich lekarzy na Krecie w świetle źródeł epigraficznych
Title Missions of Koan Physicians on the Island of Crete in the Light of Epigraphic Sources
DOI 10.25951/4474 
Słowa kluczowe medycyna antyczna, epigrafia, inskrypcje honoryfikacyjne.
Keywords ancient medicine, epigraphy, honorific inscriptions.
Strony 79–108
Pełny tekst / full text
Tom 23

Streszczenie

W artykule przedstawiono dwóch kojskich lekarzy, Hermiasza i Kallipposa, wysłanych z misją medyczną na prośbę kreteńskich miast – Gortyny i Aptery. Wiedzę na temat ich pobytu na Krecie czerpiemy z trzech inskrypcji honoryfikacyjnych (IG XII 4, 1, 171, 247, 248), odnalezionych na terenie sanktuarium Asklepiosa na wyspie Kos. Na okres tzw. wojny lyttyjskiej (około 221–219 p.n.e.) przypadł pięcioletni pobyt Hermiasza, syna Emmenidasa, w Gortynie. W Apterze z kolei działał Kallippos, syn Aristokritosa, który jako lekarz publiczny udzielał wy-kwalifikowanej pomocy medycznej Kreteńczykom w pierwszej połowie II w. p.n.e. Zachowane źródła epigraficzne doby hellenistycznej świadczą o oddziaływaniu kojskiej szkoły medycznej na pozostałe rejony starożytnej Grecji. Trzy kreteńskie miasta, Gortyna, Knosos i Aptera, pod-jęły uchwały o uroczystym uhonorowaniu obu lekarzy z Kos w podzięce za ich zasługi na rzecz ratowania zdrowia i życia Kreteńczyków. W pracy zamieszczono teksty oryginalne trzech wy-mienionych inskrypcji, polskie tłumaczenia oraz stosowny komentarz rzeczowy.

Summary

The article presents two Koan physicians Hermias and Kallippos sent on a medical mission at the request of the Cretan cities of Gortys and Aptera. We learn about their stay on Crete from three honorific inscriptions (IG XII 4, 1, nr 171, 247, 248), found in the sanctuary of Asclepius on the island of Kos. Hermias, son of Emmenidas, stayed in the city of Gortys for five years during the Lyttian war (ca. 221–219 BCE). On the other hand, Kallippos, son of Aristokritos, provided qualified medical care as a public doctor to the Cretans in Aptera in the first half of the 2nd century BCE. The extant epigraphic sources of the Hellenistic epoch testify to a strong influence of the Koan (or Hippocratic) medical school on other regions of Ancient Greece. The three Cretan cities Gortys, Knossos, and Aptera adopted resolutions to honor both physicians from Kos solemnly in gratitude for their contributions to saving the lives and health of the Cretans. The paper includes the original Greek texts of the three inscriptions in question, their Polish translations, and relevant commentaries.