CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

;

 

ALMANACH HISTORYCZNY

Tom XVII
Data wydania: 2015

 

Artykuły

Олег Александрович Дячок (University of Customs and Finance Dnepropetrovsk Ukraine)
Взгляд на наказания за повреждения волосяного покрова головы в средневековых писаных законах через призму древних верований
Łukasz Kosiński (Instytut Historii UMCS)
Kara wygnania za morze we wczesnej hagiografii irlandzkiej
Kazimierz Przyboś (Instytut Historii UJ)
Sejm konwokacyjny w 1674 roku
Piotr Kitowski (Wydział Prawa i Administracji UG)
Umowa dożywocia w mniejszych miastach Prus Królewskich w świetle ksiąg sądowych Kościerzyny i Nowego nad Wisłą (druga połowa XVI–XVIII wieku)
Szymon Kazusek (Instytut Historii UJK)
Kontakty handlowe kupców miast dawnego województwa sandomierskiego z krajami niemieckimi w latach 1764–1767
Алексей Игоревич Раздорский (Petersburg)
Русские таможенные книги XVII–XVIII веков как источник по истории торговли России и сопредельных стран
Piotr Stefaniak (Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie)
Dzieje sióstr mariawitek w Częstochowie (1774–1864)
Николай Дмитриевич Судавцов (Stawropol Rosja)
Возвращение военнопленных поляков Отечественной войны 1812 года с Кавказа на родину
Светлана А. Мулина (Dostoyevsky State University in Omsk)
Участники ноябрьского восстания на службе в сибирском казачьем войске
Dominika Płócienniczak (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
Traktat kalisko-wrocławski 1813 roku
Radosław Kuty (Instytut Historii UJK)
Popularyzacja piśmiennictwa tatrzańskiego w prasie warszawskiej 1860–1914
Łukasz Cholewiński (Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie)
Dzieje Lubomirskich z Kruszyny w latach 1864–1914
Agnieszka Werens (Instytut Historii UJK)
Ochronki wiejskie w Królestwie Polskim na przykładzie guberni kieleckiej w latach 1870–1914
Aneta A. Duda (Instytut Historii AP w Słupsku)
Złote wesele Radziwiłłów w Ołyce i jego reminiscencje u progu I wojny światowej w świetle wspomnień Małgorzaty z Radziwiłłów Potockiej
Wiesław Charczuk (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach)
Podziemie antykomunistyczne na Podlasiu 1944–1948
Hubert Kiełczewski (Instytut Historii UJK)
W służbie systemu. Ksiądz pułkownik Roman Szemraj (1914–1987) – generalny dziekan Wojska Polskiego
Anita Młynarczyk-Tomczyk (Instytut Historii UJK)
Kielce i województwo kieleckie w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego (1960–1966). Dorobek naukowy i popularyzacyjny w wybranych aspektach
Lidia Michalska-Bracha
Syberyjskie losy Polaków w XIX wieku w historiografii polskiej (do 1939 roku)
Татьяна Мосунова
Документы Государственного архива Свердловской области о жизни польской общины на Урале в XIX веке
Светлана А Мулина Анна А Крих
Материалы по истории польской ссылки в Сибирь второй половины XVIII–XIX веков в архивах Омска, Томска и Тобольска
Franciszek Nowiński
Księża z ziem zabranych na zesłaniu syberyjskim. Ksiądz Mateusz Wejt na wygnaniu w krasnojarsku
Jan Trynkowski
"Śmietanka do kawy", czyli życie codzienne na etapie (rachunki etapowe Irkuck–Wielki Nerczyński Zakład, luty–kwiecień 1840 roku)
Artur Kijas
Obraz Syberii w pamiętniku zesłańca Rufina Piotrowskieo
Светлана А Мулина
Адаптация поляков в Сибири (до 1917 года)
Евгений В Семёнов
Хозяйственная деятельность польских политических ссыльных в Западном Забайкалье в 70–80-е гoды XIX века
Władysław Masiarz
Dobrowolne osiedlanie się Polaków na Syberii od XVIII do początku XX wieku
Анна А Крих
Добровольная аграрная миграция польского населения в Западную Сибирь в контексте этнической идентичности и идентификации поляков (конец XIX–XX веков)
Jacek Legieć
Rekruci z Królestwa Polskiego w garnizonach syberyjskich na przełomie XIX i XX wieku – liczebność i rozmieszczenie

Teksty źródłowe

Vojtěch Vlček (Ostrava Czech Republic)
Čeští mučedníci katolické církve z období komunismu. 2. část

Recenzje i artykuły recenzyjne

Marcin Danielewski (Poznań)
Armin Mikos von Rohrscheidt, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Kraków 2013
Wioletta Szafarczyk (Kielce)
Iwona Kienzler, Polki na tronach Europy, Warszawa 2014
Konrad Szymański (Kielce)
Nikita Pietrow, Psy Stalina, tłum. Justyna Prus-Wojciechowska, Katarzyna Syska, Warszawa 2012
Dariusz Jarosz (Warszawa)
Piotr Osęka, My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia ’68, Wołowiec 2015

Sprawozdania

Klaudia Łodejska (Kielce)
Sprawozdanie z konferencji „5th Jan Kochanowski University/SUNY Oswego Annual Conference in Cultural Studies. Gender, Race, Immigration”
Monika Sikora (Kielce)
Sprawozdanie z podróży naukowej studentów militarystyki historycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na Pomorze Zachodnie

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII–XIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej" (Omsk, 25–27 maja 2015 roku)

Kronika naukowa

Ryszard Gryz (Kielce)
Ksiądz profesor doktor habilitowany Daniel Olszewski (1934–2015). Historyk i mistrz