CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Agnieszka Werens (Instytut Historii UJK) ()
Tytuł Ochronki wiejskie w Królestwie Polskim na przykładzie guberni kieleckiej w latach 1870–1914
Title Rural orphanages in the Kingdom of Poland by the example of Kielce Guberniya in the years 1870–1914
Pełny tekst / full text
Tom 17