CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

;

 

ALMANACH HISTORYCZNY

Tom XXII
Data wydania: 17-12-2020

 

Pełny tekst


Kompletne wydanie elektroniczne

Artykuły

Mariusz Bartnicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
U źródeł legendy o „czapce Monomacha”. Włodzimierz Monomach w średniowiecznym piśmiennictwie ruskim XII–XV wieku
Agata Chrobot (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Wojny włoskie w dialogu pasterzy. Ecloga Georgii Sabini de Gallo ad Ticinum capto, scripta ad Stanislaum a Lasco Poloniae Baronem
Paweł Madejski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Graffiti w Janowcu XVI – połowa XX wieku
Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski)
Zabójstwo Wincentego Aleksandra Gosiewskiego w relacjach dyplomatów francuskich
Katarzyna Paduch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Obowiązki i zadania zarządcy rezydencji magnackiej w świetle instrukcji murgrabiego pałacu podhoreckiego Ignacego Różyckiego z 1813 roku
Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki)
Konkurencja źródeł mineralnych i ropy naftowej na terenie Galicji w drugiej połowie XIX i w początkach XX wieku (do 1914 roku)
Małgorzata Nossowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
La Roumanie à l’ombre de Marie. La Roumanie vue par la presse populaire de Paris à l’heure de la Conférence de Paris
Witold Jarno (Uniwersytet Łódzki)
Uwarunkowania przybycia Armii Polskiej we Francji do Polski wiosną 1919 roku
Małgorzata Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Piotr Kądziela ( Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Maksymilian Rose (1883–1937) – pioneer of brain research, Professor of the Stefan Batory University in Vilnius1
Regina Renz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Wieś i miasteczko w dwudziestoleciu międzywojennym – wzajemne relacje (na przykładzie Kielecczyzny)
Katarzyna Ryszewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Osiągnięcia Jana Samsonowicza (1888–1959) w badaniach pradziejów regionu świętokrzyskiego
Anita Młynarczyk-Tomczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Kieleckie szkolnictwo w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego 1957–1966/67
Dzmitry Matwiejczyk (Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi)
Pamiętnikarstwo XIX wieku we współczesnej historiografii białoruskiej: osiągnięcia i problemy rozwoju
Marek Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
SŁOWO jako narzędzie kreowania i zawłaszczania przeszłości w dyskursie/dyskursach publicznych

Teksty źródłowe

Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Jacek Legieć (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Korespondencja między carem Aleksandrem II a generałem-gubernatorem kijowskim Aleksandrem Bezakiem z 1865 roku

Recenzje i artykuły recenzyjne

Wojciech Kęder (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Luter na nowo odkrywany? Uwagi na marginesie książki Pawła Lisickiego o ojcu reformacji
Przemysław P. Szpaczyński (badacz niezależny)
Spór o relacje Marcina Lutra z ojcem i o to, kto doprowadził do rozłamu w Kościele
Ewa Danowska (Polska Akademia Umiejętności Kraków)
Dziedzictwo klasztoru Augustianów-eremitów z Książa Wielkiego. Dokumenty z lat 1783–1900, zebrała i opracowała Agnieszka Fluda-Krokos, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019, ss. 270, 13 fot.
Andrzej Tichomirow (Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historii Religii)
Аляксандр Радзюк, Пад скіпетрам Расейскай імперыі: Рэпрэсіўная палітыка царызму на землях Беларусі ў канцы ХVIII – першай палове ХІХ ст., Гародня–Кракаў: Towarzystwo Białoruskie w Krakowie, 2017, ss. 196, il.
Jerzy Z. Pająk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Bitwa o Przemyśl. Alexandra Watsona obraz frontu wschodniego I wojny światowej
Wasil Hierasimczyk (badacz niezależny Grodno)
Д.Ч. Матвейчык, Удзельнікі паўстання 1863–1864 гадоў: біяграфічны слоўнік (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі), Мінск 2016, ss. 735
Urszula Świderska-Włodarczyk (Uniwersytet Zielonogórski)
Komentarz do Sporu o postawę szlachty polskiej wobec króla i państwa, autorstwa Przemysław P. Szpaczyńskiego, zamieszczonego w „Almanachu Historycznym” 2019, t. 21, s. 321–354

Kronika naukowa

Małgorzata Karkocha (Uniwersytet Łódzki)
Ogólnopolska konferencja naukowa „Władza i polityka w czasach nowożytnych. Dyplomacja i sprawy wewnętrzne”, Łódź, 10–11 października 2019 roku

Inne

Ryszard Gryz
In memoriam. Pamięci profesora Stefana Iwaniaka (1933–2019)