CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Regina Renz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0003-1409-4186 
Tytuł Wieś i miasteczko w dwudziestoleciu międzywojennym – wzajemne relacje (na przykładzie Kielecczyzny)
Title A village and a town in the interwar period – mutual relations (based on the example of Kielce region)
DOI 10.25951/4232 
Słowa kluczowe wieś, miasteczko, okres międzywojenny, wzajemne relacje, targi, jar-marki, odpusty, życie religijne.
Keywords village, town, mutual relations, fairs, religious life, interwar period.
Strony 199–211
Pełny tekst / full text
Tom 22

Streszczenie

Małe miasta w dwudziestoleciu międzywojennym odgrywały rolę ogniwa pośredniego pomiędzy przemysłową ekonomiką miejską a rolniczą ekonomiką wsi. Ludność wiejska spieniężała tutaj swoje artykuły, by z kolei móc nabyć towary przemysłowe i rzemieślnicze. Wymiana handlowa spełniała nie tylko określoną funkcję ekonomiczną, lecz także stwarzała możliwość spotkań towarzyskich przy okazji targów i jarmarków. Młodzież wiejska przychodziła tu po naukę zawodu, szukała zatrudnienia, spędzała też tu wolny czas. Również kościół na niedzielnych nabożeństwach i odpustach gromadził ludność wiejską. Pod wpływem miejskim zachodziły zmiany w stylu życia ludności wiejskiej: w sposobie ubierania się, odżywiania czy meblowania izby wiejskiej. Widoczne były również wzajemne antagonizmy. Mieszkańców małych miast ce-chowało na ogół poczucie wyższości w stosunku do ludności wiejskiej. Niechęć i antagonizmy pomiędzy miejskimi a wsiowymi pogłębiały różnice w mowie, stroju i zwyczajach.

Summary

Small towns in the interwar period played a role of an indirect link between industrial urban economics and agricultural of a village. Rural population used to sell there their goods in order to buy industrial and handcrafted items. e trade was also an opportunity to socialize at the markets and fairs. Rural youth used to come there to learn a trade, to seek employment and to spend their free time. Also, the church attracted rural population during the Sunday Mass and church fairs. Under the urban influences, the changes were taking place in the rulal populations lifestyle: the way they dressed, ate or furnished their rooms. One could also see mutual antag-onisms. e inhabitants of small towns were usually characterized by the sense of superiority to the rural people. Reluctance and antagonisms deepened the disparities in speech, clothes and customs.