CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Anita Młynarczyk-Tomczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0002-7116-4198 
Tytuł Kieleckie szkolnictwo w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego 1957–1966/67
Title Schools in Kielce in the celebration of the Millennium of the Polish State 1957–1966/67
DOI 10.25951/4234 
Słowa kluczowe obchody, szkolnictwo, propaganda, popularyzacja
Keywords celebration, schools, propaganda, popularization.
Strony 237–275
Pełny tekst / full text
Tom 22

Streszczenie

Przegląd inicjatyw z zakresu infrastruktury szkolnej, pakietu zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które z okazji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (1960–1966) za-funkcjonowały w szkołach województwa kieleckiego, świadczył o ich ogromnym rozmachu. Najbardziej rozpoznawalny był program budowy szkół – Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego. Choć miał on liczne mankamenty – został zorganizowany z polecenia władz, udział w składce był w dużej mierze nakazany, a ostatecznie nie przyniósł spodziewanych rezultatów – to niewątpliwie był bardzo pożyteczny. Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego znacząco odzwierciedliły się też w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół. W programach i podręcznikach kreowano tysiącletnie dzieje narodu i państwa polskiego, z uszczupleniem lub zupełnym pominięciem udziału w nich Kościoła. Ten sam cel spełniały dodatkowe prace młodzieży, uzupełniające programowe treści kształcenia. W kontekście antykościelnej polityki dużo wysiłku włożono w odpowiednie przygotowanie nauczycieli, zwłaszcza młodych pedagogów, do popularyzacji tysiąclecia w duchu laickim. Najbardziej rozbudowany był pakiet zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Niewątpliwie wpłynęły one pozytywnie na kształtowanie świadomości historycznej młodego pokolenia. Nie należy jednak zapominać o ich antykościelnym wymiarze.

Summary

A survey of initiatives in the field of school infrastructure, a package of school and extracurricular activities, which on the occasion of the Millennium of the Polish State (1960–1966) were available in the schools of the Kielce voivodeship pointed to their enormous popularity. What was the most recognizable initiative was the program of the construction of schools – Monuments of the Millennium of the Polish State. Despite numerous shortcomings of the program (it was commissioned by the authorities, financial contributions were mostly imposed, which ultimately did not bring the expected results), it was undoubtedly very useful. The celebration of the Millennium of the Polish State was also clearly reflected in the didactic and educational work of schools. The programs and handbooks described the millennium of the history of the Polish nation and state, reducing or omitting the participation of the Church. The same objective was fulfilled by additional youth work, which supplemented the content of curricu-lum. In the context of anti-church politics, a lot of effort was put into the proper preparation of teachers, especially young educators, to popularize the millennium in a non-religious spirit. The range of extracurricular activities was the most extensive. Undoubtedly, they had a positive influence on shaping the historical awareness of the young generation. However, their anti-church aspect should not be forgotten.