The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume IV
Published: 2002

 

 

Articles

Zenon Guldon
Żydzi w miastach ziemi chełmskiej w czasach szlacheckiej Rzeczypospolitej
Michał Kopczyński
Ze studiów nad staropolską rodziną szlachecką - struktura gospodarstwa domowego i cykl życia jednostki
Peter Baumgart
Die preußische Königserhebung von 1701. König August II. und die Polnische Republik
Inga Jaguś
Kultura zdrowotna ludności wiejskiej Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku
Grzegorz Kucharczyk
Cenzura pruska wobec prasy polskiej w Wielkopolsce w czasie 1 wojny światowej
Arkadiusz Czwołek
Dwa listy Wojciecha Baranowskiego, podkanclerzego koronnego, do Andrzeja Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego
Stanisław Adamczyk
Ludność żydowska w Pilicy w drugiej połowie XVIII wieku
Romana Guldon
Pamiątki Konstytucji 3 maja przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
Aleksander Smoliński
Patrząc krytycznie na działania w celu przywracania tradycji we współczesnym Wojsku Polskim - sztandary, nazwy formacji, barwa oraz jej elementy
Wojciech Polak
Kilka uwag na temat historii "zupełnie najnowszej"
Barbara Szymczak
Współczesny panegiryk ku czci Wielkiego Elektora, skrzętnie a gorliwie skompilowany

Reviews and notes

Hana Pátkowá
Marie Bláhová, Historická chronologie, Praha 2001
Hana Pátkowá
Alain Corbin, Historien du sensible, Paris 2000
Lech Łoboda
Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, pod red. Bolesława Woszczyńskiego i Wioletty Urbaniak, Warszawa 2001
Agnieszka Smolińska
Ks. Kazimierz Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce, Kraków 2001
Wioletta Golygowska
Jerzy Maternicki, Edukacja historyczna młodzieży. Problemy i kontrowersje u progu XXI wieku, Toruń 1998
Beata Wojciechowska
Marek Derwich, Materiały do słownika historyczno-geograficznego dóbr i dochodów dziesięcinnych benedyktyńskiego opactwa św. Krzyża na Łysej Górze do 1819r., Wrocław 2000
Romana Guldon
Regesty z Metryki Koronnej do dziejów powiatów opoczyńskiego, radomskiego i stążyckiego z lat 1574-1795, cz. 1: 1574-1659, oprać. Monika Jaglarz, Wojciech Krawczuk, Dariusz Kupisz, Zdzisław Pietrzyk, Wacław Urban, Elżbieta Wierzba, pod red. Zdzisława Piet
Beata Wojciechowska
Ryszard Skrzyniarz, Kazania świętokrzyskie. Przepowiadanie w XIII wieku, Lublin 2001
Hana Pátkowá
Josef Macek, Vira a zbožnost jagellonského věku, Pralia 2001
Jacek Wijaczka
Sławomir Augusiewicz, Prostki 1656, Warszawa 2001
Szymon Kazusek
Wioletta Urbaniak, Zamoyszczycy bez Zamoyskiego. Studium dekompozycji ugrupowania politycznego, Warszawa 1995
Zenon Guldon
Michał Kopczyński, Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1998
Edmund Kizik
Małgorzata Gorczyńska, Popularyzacja wiedzy w polskich kcdenda-rzcich okresu Oświecenia (1737-1821), Lublin 1999
Grzegorz Kucharczyk
Krzysztof Marchlewicz, Polonofil doskonały. Propolska działalność charytatywna i polityczna lorda Dudleya Couttsa Stuarta (1803—1854), Poznań 2001
Sebastian Piątkowski
Deutsch-polnische Beziehungen 1939-1945-1949. Eine Einführung, pod red. Włodzimierza Borodzieja i Klausa Ziemera, Osnabrück 2000

Science chronicle

Zenon Guldon
Profesor Jan Pazdur (1909-2001)