The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Romana Guldon
Title Regesty z Metryki Koronnej do dziejów powiatów opoczyńskiego, radomskiego i stążyckiego z lat 1574-1795, cz. 1: 1574-1659, oprać. Monika Jaglarz, Wojciech Krawczuk, Dariusz Kupisz, Zdzisław Pietrzyk, Wacław Urban, Elżbieta Wierzba, pod red. Zdzisława Piet
Full text
Volume 4