The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume III

 

 

Articles

Hanna Pátkowá
Die sogenannten Literatenbruderschaften in spätmittelalterlichen Böhme
Dariusz Kupisz
Gorajscy w XV-XVI wieku. Studium z dziejów awansu społeczno-politycznego rodziny szlacheckiej
Alicja Saar-Kozłowska
Polskie lata Anny Wazówny. Przyczynek do badań nad osobowością postaci w świetle nowo poznanych źródeł
Małgorzata Ogonowska
Stereotyp heretyka w pismach polemicznych Piotra Skargi
Zenon Guldon Jacek Wijaczka
Kupiec zamojski i toruński Samuel Edwerdt. Przyczynek do kontaktów handlowych Krakowa z Prusami Królewskimi w połowie XVII wieku
Tatiana A. Dworieckaja
iskup Adam Stanisław Krasiński na zesłaniu w Wiatce
Agafia J. Zacharowa
Wkład naukowy Siergieja W. Jastriemskiego - zesłańca politycznego z lat 1886-1896 - w poznanie języka i folkloru Jakutów
Wiesław Caban Marek Przeniosło
Obraz ziemiaństwa w prasie ruchu ludowego w czasie I wojny światowej
Dariusz Jarosz
Doświadczenie rządów komunistycznych w historii wsi w Europie Środkowowschodniej
Wojciech Polak
Listy biskupa kamienieckiego Adama Nowodworskiego do prymasa Wawrzyńca Gembickiego z 1618 roku, związane z wyprawą moskiewską królewicza Władysława
Katarzyna Justyniarska
Testament mieszczanina przedborskiego Łukasza Janczurkowica z 1668 roku
Anna Michałowska
Konsekwencje posądzenia Żydów płockich o dokonanie mordu rytualnego (1754). Materiały z archiwum Szymona Dubnowa
Romana Guldon Łukasz Guldon
Akta z okresu okupacji hitlerowskiej w archiwach państwowych województwa świętokrzyskiego
Jarosław Nikodem
Jeszcze raz o roli politycznej Jana z Czyżowa

Reviews and notes

Aleksander Smoliński
Kolejny niewypał wydawniczy (Aleksander Mazur, Ceremonial promocyjny w Wojsku Polskim 966-1996, "Bellona", Warszawa 1997)
Edmund Kizik
"Mare Nostrum" [Wilno] 1999, nr 1. Nowe czasopismo o dziejach regionu nadbałtyckiego
Stanisław J. Adamczyk
Zenon Guldon, Adam Massalski, Historia Kielc do roku 1945, Kielce 2000
Beata Wojciechowska
Maria Starnawska, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999
Arkadiusz Czwołek
Leszek Kieniewicz, Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000
Bogusław Dygdała
Stanisław Obirek SJ, Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668. Działalność religijna, spoleczno-kulturalna i polityczna, Kraków 1996
Zenon Guldon
Paweł Fijałkowski, Żydzi vv województwach łęczyckim i rawskim w XV-XVIII w., Warszawa 1999
Anna Michałowska
Daniel Toilet, Acuser pour conventir. Du bon usage de 1.accusation de crime rituel dans la Pologne catholique a I.epoque moderne, Paris 2000
Adrian Uljasz
Andrzej Notkowski, Pod znakiem trzech strzał. Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918-1939, Kraków 1997
Ryszard Gryz
Ksiądz Bogdan Stanaszek, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939, Lublin 1999
Szymon Kazusek
Konferencja "Stosunki polsko-niemieckie w XVI-XVIII wieku". Kielce-Szydłowiec, 19-21 października 2000
Katarzyna Justyniarska
Konferencja "Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym". Kielce-Wólka Milanowska, 4-6 grudnia 2000
Marek Przeniosło
Roman Wapiński, Ignacy Paderewski, Wrocław 1999

Science chronicle

Csaba János Kenéz
Richard Breyer (1917-1999)
Lidia Michalska-Bracha
Pamięci Profesora Andrzeja Feliksa Grabskiego (13 września 1934 - 26 czerwca 2000)