The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume V

 

 

Articles

Paweł Kras
Inkwizycja papieska w średniowiecznej Polsce. Zarys problematyki badawcze
Mieszko Oziębłowski
Motyw lotu czarownic w tzw. "Zbiorczej koncepcji czcirownictwa" europejskiego. Świadectwa średniowieczne i wczesnonowożytne
Piotr Tafiłowski
Biblioteki szkolne na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1782-1792 w świetle raportów wizytatorów generalnych Komisji Edukacji Narodowej
Anna Łysiak
Tradycjonalizm i wątki oświeceniowe w rozważaniach Tadeusza Czackiego o religii i Kościele rzymskokatolickim
Jarosław Pałka
W sprawie generała Ignacego Blumera... Patriota czy zdrajca?
Katarzyna Ryszewska
Badania archeologiczne na obszarze guberni kieleckiej i radomskiej w końcu XIX i na początku XX wieku
Konrad Zieliński
Szkolnictwo żydowskie w Polsce wiatach 1918-1939
Nina Zielińska Konrad Zieliński
owarzystwo Straży Kresowej a wybory do Sejmu Wileńskiego 1922 roku
Anita Ernt
Rola Stronnictwa Ludowego w masowych wystąpieniach chłopskich na terenie powiatu jasielskiego w latach 1931-1935
Krzysztof Kowalczyk
Status prawny i faktyczny nieruchomości kościelnych na Pomorzu Zachodnim 1945-1956/57

Reviews and notes

Witold Bobryk
klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek. Materiały z międzynarodowego seminarium pt.: Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo-WschodniejX-XX wiek, red. Henryk Gapski, Jerzy Kloczowski, Lublin 1999
Tomasz Domański
E. Niebelski, Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji, Lublin 2002
Tomasz Borowiec
E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy 1919—1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000
Jacek Legieć
A. Adamczyk, General dywizji Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962). Zarys biografii politycznej, Toruń 2001
Bogumił Grott
W. Poliszczuk, Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, t. 1: Zasady ideologiczne nacjonalizmu ukraińskiego. Ukraiński ruch nacjonalistyczny: struktura organizacyjna i założenia programowe, Toronto 1998, t. 2: Dowody zbrodni O UN i UPA. Dzi
Bogumił Grott
W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, t. 1-2, Warszawa 2000

Discussions and polemics

Anna Sochacka
Odpowiedź na uwagi Jarosława Nikodema o karierze Jana z Czyżowa

Science chronicle

Henryk Suchojad
Jubileusz Profesora Wacława Urbana
Stefan Kowal
Czesław Łuczak (1922-2002)