The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume XIII
Published: 2011

 

 

Articles

Katarzyna Ryszewska
Z czego pijali średniowieczni zakonnicy - naczynia ceramiczne do picia w polskich klasztorach
Mariusz Nowak
Obchody rocznic historycznych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku
Severin Gawlitta
Migracja - Transfer - Stereotyp. Niemieccy osadnicy wiejscy na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Stan i perspektywy badań
Marcin Bator
"I wtedy ma w oczach Syberię". Poetycka wizja Syberii w wybranych tekstach Jacka Kaczmarskiego
Daniel Warzocha
Chrześcijańskie mniejszości wyznaniowe w Piotrkowie Trybunalskim w dwudziestoleciu międzywojennym
Emilia Pobocha
Słynne tancerki okresu międzywojennego w świetle swych pamiętników
Hubert Wilk
"Spontaniczność zorganizowana" - oficjalna propaganda państwowa "w terenie" na przykładzie działalności Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Kielcach (1945-1947)
Pavel Kugler
Československo a poválečná zidovská emigrace z Polska
Andrzej Kobus
Gabor Demszky. Zapomniany bohater

Reviews and notes

Ewelina Kaczor
Gary Macy, The Hidden History of Women's Ordination. Female Clergy in the Medieval West, Oxford 2007
Łukasz Jaros
Michał Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138-1296, Poznań 2009
Jacek Pielas
Karol Ginter, Udział szlachty polskiej w pospolitym ruszeniu w XIV i XV wieku. Aspekty prawne i stan faktyczny, Kraków 2008
Krzysztof Mastykarz
Paweł Artur Jeziorski, Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2009
Katarzyna Justyniarska-Chojak
Anetta Głowacka-Penczyńska, Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 2010
Katarzyna Ryszewska
Stefan Karol Kozłowski, Włodzimierz Antoniewicz, profesor z Warszawy, Warszawa 2009

Science chronicle

Witold Guca
Świętokrzyski epizod. Pamięci Profesora Gerarda Labudy (1916-2010)