CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

;

 

ALMANACH HISTORYCZNY

Tom XIII
Data wydania: 2011

 

Artykuły

Katarzyna Ryszewska
Z czego pijali średniowieczni zakonnicy - naczynia ceramiczne do picia w polskich klasztorach
Mariusz Nowak
Obchody rocznic historycznych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku
Severin Gawlitta
Migracja - Transfer - Stereotyp. Niemieccy osadnicy wiejscy na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Stan i perspektywy badań
Marcin Bator
"I wtedy ma w oczach Syberię". Poetycka wizja Syberii w wybranych tekstach Jacka Kaczmarskiego
Daniel Warzocha
Chrześcijańskie mniejszości wyznaniowe w Piotrkowie Trybunalskim w dwudziestoleciu międzywojennym
Emilia Pobocha
Słynne tancerki okresu międzywojennego w świetle swych pamiętników
Hubert Wilk
"Spontaniczność zorganizowana" - oficjalna propaganda państwowa "w terenie" na przykładzie działalności Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Kielcach (1945-1947)
Pavel Kugler
Československo a poválečná zidovská emigrace z Polska
Andrzej Kobus
Gabor Demszky. Zapomniany bohater

Recenzje i artykuły recenzyjne

Ewelina Kaczor
Gary Macy, The Hidden History of Women's Ordination. Female Clergy in the Medieval West, Oxford 2007
Łukasz Jaros
Michał Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138-1296, Poznań 2009
Jacek Pielas
Karol Ginter, Udział szlachty polskiej w pospolitym ruszeniu w XIV i XV wieku. Aspekty prawne i stan faktyczny, Kraków 2008
Krzysztof Mastykarz
Paweł Artur Jeziorski, Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2009
Katarzyna Justyniarska-Chojak
Anetta Głowacka-Penczyńska, Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 2010
Katarzyna Ryszewska
Stefan Karol Kozłowski, Włodzimierz Antoniewicz, profesor z Warszawy, Warszawa 2009

Kronika naukowa

Witold Guca
Świętokrzyski epizod. Pamięci Profesora Gerarda Labudy (1916-2010)