CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Łukasz Janeczek (Uniwersytet Zielonogórski) ORCID:0000-0001-7496-7730 
Tytuł Wytyczne dla komisji szacującej stan nieruchomości w ramach działalności Radomskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego z 1900 roku
Title Guidelines for the Commission Assessing the Condition of Real Estate as Part of the Activities of the Radom Municipal Credit Society from 1900
DOI 10.25951/11129 
Słowa kluczowe gospodarka, Królestwo Polskie, pożyczki, Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie.
Keywords economy, Kingdom of Poland, loans, Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie.
Strony 269–290
Pełny tekst / full text
Tom 25

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawianie zarysu historii powołania do życia Radomskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego oraz omówienie instrukcji dla komisji sprawdzających stan i wartość nieruchomości poddawanych pod zabezpieczenie pożyczek towarzystwa kredytowego, która to stanowiła jeden z podstawowych dokumentów, na jakich RTKM udzielało pożyczek swym członkom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sama instrukcja była szczegółowa i nie zostawiała zbyt wiele miejsca do swobodnej interpretacji. Co stanowiło zaletę, gdyż z jednej strony ograniczała możliwość stosowania ulg czy preferowania poszczególnych kredytobiorców, stawiając jasne wytyczne co do szacowania wartości nieruchomości, a z drugiej wytyczała jasne i sprawiedliwe, gdyż jednakowe dla wszystkich, warunki, jakie musiał spełnić pożyczkobiorca, aby uzyskać konkretną kwotę pożyczki. To było tym bardziej ważne, że tereny Królestwa Polskiego w całym okresie XIX w. zmagały się z permanentnym brakiem dostępu do pewnej, bezpiecznej i możliwie taniej formy kredytu. Niedostatek ten był mocno odczuwalny w ośrodkach miejskich, ponieważ aż do lat osiemdziesiątych nie istniały żadne instytucje (poza Warszawą i Łodzią), które mogłyby być dla nich tym, czym było Towarzystwo Kredytowe Ziemskie dla posiadaczy majątków ziemskich

Summary

The aim of the article is to present an outline of the history of the establishment of the Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie and to discuss the instruction for commissions checking the condition and value of real estate secured by the society’s credit loans, which was one of the basic documents on which the RTKM granted loans to its members based on applicable rules. The instruction itself was detailed and left little room for interpretation. And it set out clear and fair conditions, the same for everyone, that the borrower had to meet to obtain a specific loan amount. This is an issue all the more important as the territory of the Kingdom of Poland struggled throughout the nineteenth century with the permanent lack of access to a reliable, safe and possibly cheap form of credit. This scarcity was strongly felt in urban centers, because until the 1880s there were no institutions (apart from Warsaw and Łódź) that could be for them what the Towarzystwo Kredytowe Ziemskie was for landowners.