CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Przemysław Matusik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ORCID:0000-0003-2277-4595 
Tytuł Tajemnice obrazu Juliusa Knorra Poznański rynek w 1838 roku. Wokół ikonografii miejskiej XIX wieku
Title Mysteries of Julius Knorr’s Painting Poznań Market Square in 1838. On Urban Iconography in the 19th Century
DOI 10.25951/11125 
Słowa kluczowe Julius Knorr, Poznań w XIX w., malarstwo biedermeier, Stary Rynek w Poznaniu, Eduard von Flottwell, Karol Marcinkowski, Akiva Eger.
Keywords Julius Knorr, Poznan in the 19th century, Biedermeier painting, Old Market Square in Poznań, Eduard von Flottwell, Karol Marcinkowski, Akiva Eger
Strony 165–191
Pełny tekst / full text
Tom 25

Streszczenie

Artykuł dotyczy podstawowego dzieła ikonografii Poznania z pierwszej połowy XIX w., obrazu Juliusa Knorra Poznański rynek w 1838 roku. Ta spektakularna biedermeierowska weduta to jedyna znana dziś praca tego artysty. Najpierw wystawiona w Poznaniu, trafiła do pałacu królów pruskich w Berlinie, a w początku XX w. wróciła do Poznania, by zdobić nową rezydencję cesarską. Geneza obrazu ukazana jest na tle słabo rozpoznanej biografii Knorra oraz poznańskich kontekstów. Dzieło artysty to rodzaj zbiorowego portretu mieszkańców miasta, ukazującego ich społeczne, narodowe i wyznaniowe zróżnicowanie, co sprawia, że stanowi znakomite źródło dla historyka. Obraz nasuwa wiele pytań dotyczących obyczajowych realiów i tego, jakie zdarzenie w mieście przedstawia.

Summary

The article focuses on a fundamental work of Poznań iconography in the early 19th century, Julius Knorr’s painting Poznań Market Square in 1838. This spectacular Biedermeier veduta is the only known work by this artist. It was first exhibited in Poznań and then went to the Palace of the Kings of Prussia in Berlin. It returned to Poznań at the beginning of the 20th century to decorate the new imperial residence. The genesis of the painting is presented against the background of Knorr’s little-known biography and Poznań contexts. Knorr’s work is a kind of collective portrait of the inhabitants of the city, showing their social, national and religious diversity, which makes it an excellent source for historians. At the same time, the painting raises a number of questions about social conventions and even the uncertainty regarding the event in the city it depicts.