CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Przemysław Piotr Szpaczyński (badacz niezależny Zielona Góra) ORCID:0000-0001-6459-896X 
Tytuł Spór o postawę szlachty polskiej wobec króla i państwa.
Title The dispute over the attitude of the Polish nobility before the King and the State. A gloss to the book of Urszula Świderska-Włodarczyk, Homo nobilis. The model of the nobelman in the Commonwealth in the 16th and 17th centuries.
DOI 10.25951/3303 
Słowa kluczowe wzorzec szlachcica, polska szlachta, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Zygmunt III.
Keywords ideal nobelman, Polish nobility, Sigismund III, Commonwealth of Two Nations, 16th and 17th centuries.
Strony 321–354
Pełny tekst / full text
Tom 21

Streszczenie

Tekst polemiczny dotyczy monografii Urszuli Świderskiej-Włodarczyk, Homo nobilis. Wzorzec szlachcica Rzeczypospsolitej XVI–XVII wieku, Warszawa 2017. Polemika odnosi się przede wszystkim do postawy polskiej szlachty wobec króla i państwa.

Summary

The polemic article discusses a monography by Urszula Świderska-Włodarczyk about the model of the ideal nobelman in the Commonwealth in the 16th and 17th centuries. The polemic focuses mainly on the attitude of the Polish nobility before the king and the state in the light of the theses and findings by Urszula Świderska-Włodarczyk.