CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

„Almanach Historyczny” jest czasopismem naukowym, nienastawionym na zysk. Za prowadzenie czasopisma odpowiada Redakcja i Wydawca.

Redakcja i rada naukowa

Obowiązki Autora

  • Akceptowane są wyłącznie oryginalne prace badawcze. Autor ma obowiązek poinformować redakcję o złożeniu tekstu do druku w innym miejscu. Nie będą rozpatrywane teksty już opublikowane ( także w innych wersjach językowych) lub zatwierdzone do druku w innych wydawnictwach.
  • Osoby wymienione jako autorzy muszą wnieść znaczący wkład w badania, których efektem jest przekładana publikacja.
  • Autorzy są zobowiązani do zapewnienia, że ich tekst jest dokładnie sprawdzony przed przedłożeniem, i dostarczyć pełną listę odniesień; również, jeśli ich badania były wspierane finansowo, Oświadczenie o tym musi być zawarte w przypisie.
  • Autorzy proszeni są o umieszczenie swoich kodów ORCID w swoich danych kontaktowych.
  • Od autorów oczekuje się udziału w procesie recenzowania, dokonując przeglądu swoich prac na żądanie; jeśli poprawiony tekst okaże się niezadowalający, Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji.
  • Autorzy są zobowiązani do usunięcia lub korekty wskazanych przez recenzentów błędów i dokonania postulowanych przez nich uzupełnień, chyba, że w przekonujący sposób wykażą, że zmiany nie są uzasadnione.
  • Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za prace redakcyjne i publikację

Proces recenzyjny

Etyka Wydawnicza

  • Redakcja sprawdza wszystkie artykuły pod kątem plagiatu; zarówno Wydawca, jak i redakcja zobowiązują się do podjęcia działań w celu zidentyfikowania i zapobieżenia publikacji artykułów, które w jakikolwiek sposób opierają się na nierzetelności badawczej, a także niezwłocznie reaguje na wszelkie informacje i zarzuty dotyczące nierzetelności badawczej.
   Szczegółowe informacje dotyczące etyki wydawniczej można znaleźć pod adresem https://almanachhistoryczny.ujk.edu.pl/pages/display/cope

Prawa autorskie i dostęp

Archiwizacja i strona www

  • Wydawca zobowiązuje się do przechowywania elektronicznej kopii zapasowej i zachowania dostępu do treści czasopisma, w przypadku, gdyby zawieszono lub zakończono publikację czasopisma.
  • strona internetowa czasopisma jest regularnie aktualizowana.