CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Maria Pasztor (Uniwersytet Warszawski) ORCID:0000-0001-7665-2994 
Tytuł Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej w stosunkach polsko-belgijskich w latach 1956–1975 (eng.)
Title The Oder – Neisse Border in Polish-Belgian Relations between 1956–1975
DOI 10.25951/11134 
Słowa kluczowe relacje polsko-belgijskie, granica na Odrze i Nysie Łużyckiej, kwestia niemiecka, Adam Rapacki, Paul-Henri Spaak
Keywords Polish-Belgian relations, the Oder–Neisse border, German question, Adam Rapacki, Paul-Henri Spaak.
Strony 401–423
Pełny tekst / full text
Tom 25

Streszczenie

W artykule dokonano analizy roli kwestii granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej w stosunkach polsko-belgijskich w latach 1956–1975 przede wszystkim na podstawie materiałów archiwalnych powstałych w ministerstwach spraw zagranicznych obu państw. Wynika z nich, że zabiegi polskiej dyplomacji o uznanie tej granicy okazywały się mało skuteczne z powodu szerszego kontekstu stosunków międzynarodowych tego okresu, a zwłaszcza różnic stanowisk w kwestii Berlina Zachodniego i zjednoczenia Niemiec. Zmiana stanowiska Brukseli (jak i innych państw Zachodu) w tej sprawie nastąpiła po podpisaniu układu między PRL a RFN w grudniu 1970 r., który przyniósł uregulowanie tej kwestii, przypieczętowane na konferencji w Helsinkach.

Summary

This paper analyses the role of the Oder–Neisse border issue in Polish-Belgian relations between 1956 and 1975, based primarily on archival materials produced in the foreign ministries of both countries. They show that the efforts of Polish diplomacy to have this border recognised failed due to the broader context of international relations of the period, especially the differences in positions on West Berlin and German reunification. A change in the stance of Brussels (and other Western countries) on this issue came after the Treaty between the Polish People’s Republic (PRL) and the Federal Republic of Germany was signed in December 1970, which brought about the regularization of this issue, confirmed at the Helsinki Conference.