CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Witold Jarno (Uniwersytet Łódzki) ORCID:0000-0002-5845-6057 
Tytuł Tytularny generał dywizji Edward Hejdukiewicz (1868–1932). Zarys biografii
Title The Titular Major General Edward Hejdukiewicz (1868–1932). Outline of the Biography
DOI 10.25951/11131 
Słowa kluczowe I Korpus Polski w Rosji, 4 Dywizja Strzelców, Wojsko Polskie, Okręg Korpusu nr IX.
Keywords I Polish Corps in Russia, 4th Rifle Division, Polish Army, Corps District No. IX.
Strony 307–328
Pełny tekst / full text
Tom 25

Streszczenie

Artykuł opisuje karierę wojskową Edwarda Hejdukiewicza (1868–1932), tytularnego generała dywizji Wojska Polskiego. Urodził się w Mińsku w 1884 r. Został żołnierzem armii rosyjskiej, a w 1917 r. dowódcą 3 Pułku Strzelców Polskich w I Korpusie Polskim w Rosji. Po jego rozbrojeniu wyjechał do Odessy, gdzie został szefem Sądu Wojskowego 4 Dywizji Strzelców. W Wojsku Polskim dowodził różnymi jednostkami, w tym np.: 54 Pułkiem Piechoty, 24 Brygadą Piechoty, Ekspozyturą Dowództwa Okręgu Generalnego nr II w Kowlu czy 2 Dywizją Litewsko-Białoruską. Następnie objął w 1921 r. stanowisko zastępcy dowódcy Okręgu Korpusu nr IX Brześć, a dwa lata później został członkiem Oficerskiego Trybunału Orzekającego. W 1927 r. został przeniesiony w stan spoczynku. W ostatnich latach życia zamieszkał (jako osadnik wojskowy) na Wołyniu, gdzie zmarł w 1932 r

Summary

The article describes the military career of Edward Hejdukiewicz (1868–1932), titular Major General of the Polish Army. He was born in Minsk in 1884. He was a soldier in the Russian army. In 1917, he became the commander of the 3rd Polish Rifle Regiment in the 1st Polish Corps in Russia. After disarmament it, he left for Odessa, where he became the head of the Military Court of the 4th Rifle Division. In the Polish Army, he commanded various units, for example: 54th Infantry Regiment, 24th Infantry Brigade, the Branch of the Command of the General District No. II in Kovel and the 2nd Lithuanian-Belarusian Division. In 1921, he took the position the second-in-command of Corps District No. IX Brest, and two years later he became a member of the Officers’ Tribunal. In 1927, he was retired. In the last years of his life, he lived (as a military settler) in Volhynia, where he died in 1932.