CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Paweł Pryt (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0002-4235-8006 
Tytuł Aktywność polityczna, społeczno-gospodarcza właściciela ordynacji chroberskiej Aleksandra Erwina Wielopolskiego (1875–1937) – próba nakreślenia problematyki
Title Political, Socio-Economic Activity Lord of the Manor of Chroberz Aleksander Erwin Wielopolski (1875–1937) – an Attempt to Sketch the Issue
DOI 10.25951/11130 
Słowa kluczowe Aleksander Erwin Wielopolski, Wielopolscy, ordynacja chroberska, ziemiaństwo.
Keywords Aleksander Erwin Wielopolski, Wielopolscy, entail of Chroberz, Polish landed gentry.
Strony 291–306
Pełny tekst / full text
Tom 25

Streszczenie

Aleksander Erwin Wielopolski w latach 1902–1937 był XV ordynatem ordynacji chroberskiej. Artykuł jest próbą przedstawienia jego życiorysu. Oprócz zarządzania majątkiem rodowym margrabia Wielopolski podejmował wiele innych aktywności. Włączył się w życie gospodarcze kraju, piastując stanowisko prezesa Zarządu Towarzystwa Akcyjnego Fabryk Cukru i Rafinerii „Łubna i Szreniawa”. Przejawem jego działalności społecznej było aktywne zaangażowanie się w szerzenie oświaty na gruncie lokalnym, jako prezes Nadnidziańskiego Koła Polskiej Macierzy Szkolnej. W Drugiej Rzeczypospolitej czynnie zaangażował się w wojnie polsko-bolszewickiej, piastując stanowisko przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa na powiat pińczowski.

Summary

Aleksander Erwin Wielopolski in the years 1902–1937 was the 15th lord of the manor of Chroberz. The article is an attempt to present his biography. Apart from managing the family assets, the aristocrat undertook a number of other activities. He joined the economic life of the country as the President of the Management Board of the sugar factory in Kazimierza Wielka. In the Second Polish Republic, he was actively involved in the Polish-Soviet War, as chairman of the Citizens’ Committee for State Defense for the Pińczów district.