CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Artur Markowski (Uniwersytet Warszawski) ORCID:0000-0002-0788-8036 
Tytuł Głusi w Królestwie Polskim w świetle spisu powszechnego z 1897 roku (eng.)
Title Deaf People in the Kingdom of Poland, in Light of the 1897 Census
DOI 10.25951/11127 
Słowa kluczowe historia Głuchych, historia Królestwa Polskiego, mniejszości kulturowe.
Keywords history of the Deaf, history of the Kingdom of Poland, cultural minorities
Strony 213–246
Pełny tekst / full text
Tom 25

Streszczenie

W artykule zostały poruszone problemy struktury i liczebności Głuchych w Królestwie Polskim w świetle spisu z 1897 r. Analiza takich danych jak geografia osadnicza, okoliczności zawierania małżeństw, a także kwestie językowe i zawodowe, pozwoliły na zrozumienie kontekstu społecznego, w jakim funkcjonowali Głusi na pograniczu Imperium Rosyjskiego. Wykorzystanie danych porównawczych ze spisów 1839 i 1921 r. nie tylko dynamizuje ten obraz, lecz także upoważnia do obserwacji długofalowych procesów społecznych, jakie stały się udziałem Głuchych

Summary

The article addresses the problem of the structure and numbers of the Deaf in the Kingdom of Poland in light of the 1897 census. The analysis of such data as geography of settlement, the circumstances of marriage, as well as linguistic and occupational factors, make it possible to understand the social context in which the Deaf functioned on the frontier of the Russian Empire. The use of comparative data from the 1839 and 1921 censuses not only dynamizes the picture, but also empowers us to observe the long-term social processes that the Deaf underwent.