CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Katarzyna Maria Dźwigała (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) ORCID:0000-0002-8548-3923 
Tytuł Kwestie religijne w mowie na cześć Konstantyna z 313 roku (Panegiryk XII ze zbioru Panegyrici Latini) (eng.)
Title Religious Issues in the Speech in Honor of Constantine of 313 (Panegyric XII from the Collection of Panegyrici Latini)
DOI 10.25951/11119 
Słowa kluczowe Konstantyn, panegiryki łacińskie, bitwa przy Moście Mulwijskim, nawrócenie Konstantyna
Keywords Constantine, Latin panegyrics, battle of the Milvian Bridge, conversion of Constantine.
Strony 25–35
Pełny tekst / full text
Tom 25

Streszczenie

Panegiryk XII ze zbioru Panegyrici Latini opowiada o kampanii italskiej Konstantyna i zdobyciu przez niego Rzymu w 312 r. Wydarzenia te przyniosły duże przemiany polityczne w cesarstwie rzymskim, ale związane jest z nimi również przyjęcie przez Konstantyna chrześcijaństwa. Autor mowy musiał więc w taki sposób mówić o kwestiach religijnych, aby spełnić zarówno oczekiwania cesarza, jak i pozostałych słuchaczy. Dlatego używał bardzo synkretycznego języka, tworząc pojemny obraz boga, z którym może utożsamić się zarówno chrześcijanin, jak i poganin.

Summary

Panegyric XII from the Collection of Panegyrici Latini tells about Constantine’s Italian campaign and the seizure of Rome by him in 312. These events brought large political changes in the Roman Empire, but they are also related to the adoption of Christianity by Constantine. Therefore, the author of the speech must talk about religious matters in such a way to meet the expectations of both the Emperor and the other listeners. So he uses very syncretic language, creating a very capacious image of god, with which both Christians and pagans can identify