CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Tomasz Świątkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0002-2399-5720 
Tytuł Jak łucznik łucznikowi, czyli dlaczego historiografia potrzebuje metodologii eksperymentalnej – notatki na marginesach książek Jakuba Juszyńskiego
Title Like an archer to an archer, or why historiography needs an experimental methodology - notes in the margins of Jakub Juszyński's books
DOI 10.25951/8476 
Słowa kluczowe łucznictwo, łuk, starożytność, średniowiecze, recenzja.
Keywords archery, bow, Antiquity, Middle Ages, review.
Strony 451–462
Pełny tekst / full text
Tom 24

Streszczenie

Autor recenzowanych pozycji, Jakub Juszyński, jako pierwszy od wielu lat podniósł kwestię roli łucznictwa w starożytnej oraz polskiej sztuce wojennej. Jego książki nie są wolne od błędów, jednak prezentują wysoki poziom interpretacji źródeł oraz dotyczą problemu traktowanego dotąd w polskiej nauce marginalnie. Celem niniejszego artykułu jest zarówno krótka charakterystyka dzieł, jak również podjęcie polemiki z kilkoma tezami Autora. Dodatkowo, podnoszę kwestię wartości poznawczej zastosowania w historii metodologii eksperymentalnej.

Summary

The author of the reviewed items, Jakub Juszyński, was the first in many years to raise the issue of the role of archery in ancient and Polish warfare. His books are not free from errors, but they present a high level of interpretation of sources and concern a problem that has been treated marginally in Polish science so far. The aim of this article is both to briefly describe the works and to engage in polemics with several of the author’s theses. Additionally, I raise the issue of the cognitive value of applying experimental methodology in history