CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Anita Młynarczyk-Tomczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0002-7116-4198 
Tytuł Między nauką a polityką. „Polskie Tysiąclecie” w audycjach Polskiego Radia z lat 1960–1966/67
Title Communist education through radio broadcasts. "Polish Millennium" in radio broad-casts from 1960-1966 / 67
DOI 10.25951/8474 
Słowa kluczowe PRL, media, propaganda, popularyzacja, historia.
Keywords Polish People's Republic, propagation, history.
Strony 405–435
Pełny tekst / full text
Tom 24

Streszczenie

W związku z uroczystościami Tysiąclecia Państwa Polskiego (1960–1966), które konkurowały z obchodzoną przez Kościół katolicki Wielką Nowenną i Milenium Chrztu Polski (1966/67), Polskiemu Radiu władze komunistyczne wyznaczyły pierwszorzędne zadania w upowszechnianiu historii w aspekcie propaństwowym i antykościelnym. Instytucja ta nie tylko stanowiła cenne źródło przekazywania określonych informacji, lecz także przez odpowiedni program kształtowała i oddziaływała na postawy społeczne. Wszystkie „węzłowe” punkty obchodów znalazły odzwierciedlenie na łamach radia, ale największy rozgłos miały te prezentujące najdawniejsze dzieje ziem polskich. Warto zaznaczyć, że w dzieło popularyzacji początków Polski oraz jej tysiącletnich dziejów włączyli się najwybitniejsi badacze, dzieląc się tym samym z szerokim kręgiem odbiorców najnowszymi ustaleniami badawczymi.

Summary

In relation to the celebrations of the Millennium of the Polish State (1960–1966), which were meant to compete with the Great Novena and the Millennium of the Baptism of Poland (1966/67) celebrated by the Catholic Church, the communist authorities gave Polish Radio the primary tasks to disseminate history proclaiming the pro-state and anti-church ideas. This institution was not only a valuable source of transmitting specific information, but it also shaped and influenced social attitudes through broadcasts. All the major events of the celebration were addressed by radio programmes, but the those presenting the oldest history of Polish lands were given the most widespread publicity. It is worth noting that the most outstanding researchers joined the work of popularizing the beginnings of Poland and its thousand-year history, presenting the latest research findings to a wide social circle.