CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Ryszewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0002-2692-4872 
Tytuł Jan Bartys (1909–1940) – obiecujący archeolog, zamordowany w Katyniu
Title Jan Bartys (1909-1940) – a budding archaeologist, murdered in Katyn
DOI 10.25951/8472 
Słowa kluczowe Jan Bartys, Kraków, archeologia, okres międzywojenny, Kozielsk, Katyń.
Keywords Jan Bartys, Cracow, archaeology, interwar period, Kozielsk, Katyn.
Strony 347–368
Pełny tekst / full text
Tom 24

Streszczenie

Jan Bartys, archeolog i muzealnik, jako pracownik Muzeum Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie uczestniczył m.in. w projekcie przekopania monumentalnego kopca Krakusa oraz w badaniach starożytnej kopalni rud żelaza w Rudkach koło Nowej Słupi. Bartys był archeologiem bardzo wszechstronnym, interesującym się wszystkimi epokami prehistorycznymi oraz okresem średniowiecza. W trakcie niezbyt długiej, ale owocnej kariery archeologicznej zdążył opublikować osiem artykułów naukowych, ponadto pozostawił po sobie wartościową dokumentację z nieopublikowanych badań. Stanowi ona do dziś bardzo pożyteczny materiał dla badaczy poszczególnych stanowisk archeologicznych oraz historyków archeologii. Jego pomyślnie rozwijającą się karierę zawodową zakończył wybuch II wojny światowej i uczestnictwo w kampanii wrześniowej. Uwięziony przez sowietów w obozie w Kozielsku, został zamordowany w kwietniu 1940 r. w Katyniu.

Summary

Jan Bartys, an archaeologist and a museologist, as an employee of the Museum of Polish Academy of Learning in Cracow, participated among others in a spectacular project of excavating the monumental Krakus Mound, and in the research of ancient iron ore mine in Rudki near Nowa Słupia. Bartys was a very versatile archaeologist. He was interested in all periods of prehistory and the Middle Ages. During his not too long, but a successful archaeological career, he published eight research papers. He is the author of valuable unpublished records. Nowadays, they constitute very useful references for researchers at archaeological sites. His promising professional career was finished by the outbreak of the Second World War and his participation in Polish September Campaign. Bartys was imprisoned in Kozielsk camp by Soviets. He was murdered in Katyn in April 1940.