CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Stanisław Boridczenko (Uniwersytet Szczeciński) ORCID:0000-0002-5343-5388 
Tytuł Wiedza o przeszłości a wczesnosowiecki system oświaty. Zarys problematyki.
Title Knowledge of the Past Within the Early Soviet Education System: An Outline of the Problematic Aspects
DOI 10.25951/8468 
Słowa kluczowe Rosja Sowiecka, ZSRR, system oświaty, historia, podręcznik.
Keywords Soviet Russia, USSR, educational system, history, textbook.
Strony 237–258
Pełny tekst / full text
Tom 24

Streszczenie

Po 1917 r. w Rosji sowieckiej polityka historyczna stała się niezbędnym narzędziem władzy komunistycznej: bolszewicy dążyli do podporządkowania wszystkich dziedzin życia człowieka celom politycznym. Wiązało się to z reformami i rozmaitymi eksperymentami. Nie powinno to dziwić, gdyż po rewolucji szkoła zrewolucjonizowała się także jak inne instytucje kraju Sowietów. Sytuacja we wszystkich dziedzinach życia społecznego zmieniała się jak w kalejdoskopie. System edukacji podstawowej nie stanowił tu wyjątku. Z perspektywy szkolnej narracji historycznej szczytem przemian stało się przekształcenie historii Rosji w historię partii tudzież rezygnacja z historii jako przedmiotu szkolnego i zastąpienie jej przez wiedzę o społeczeństwie. Jednak dlaczego i jak do tego doszło?

Summary

In Soviet Russia after 1917 historical politics became an indispensable tool of the communist government. The top members of the Communist Party constantly searched for a suitable model of school historical education during the first decade of exercising power over Russia. This involved constant reforms and various experiments. It should not come as a surprise, because after the October Revolution the school was also revolutionized like other institutions of the Soviet Union. The situation in all areas of social life was constantly changing. The primary education system was not an exception. From the perspective of the school’s narrative, the peak of transformation became the transmutation of the History of Mankind into the History of the Party, as well as a resignation from history as a school subject. However, why and how did this happen?