CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Aleksandra Zawadzka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0003-3023-875X 
Tytuł Lincze w Teksasie na przełomie XIX i XX wieku jako spektakle kulturowe
Title Lynching as a theatrical performance on the example of lynchings in Texas at the turn of the nineteenth and twentieth centuries
DOI 10.25951/8467 
Słowa kluczowe teatr, spektakl kulturowy, lincz, Południe Stanów Zjednoczonych, Teksas, biali suprematyści.
Keywords theater, cultural show, lynching, South of the United States, Texas, White Supremacists.
Strony 201–236
Pełny tekst / full text
Tom 24

Streszczenie

Na przełomie XIX i XX w. w Teksasie dochodziło do spektakularnych, masowych, brutalnych i zrytualizowanych linczów. Przypominały one dobrze wyreżyserowane spektakle kulturowe przeznaczone dla białej publiczności. Jednak poza zewnętrzną warstwą krył się wiele wyjaśniający głębszy poziom znaczeń – drugi spektakl przeznaczony dla czarnego odbiorcy. Miał być pokazem jedności i siły białego człowieka z terroryzującym przekazem dla nowego pokolenia Afroamerykanów, które w okresie transformacji zapragnęło zająć miejsce kulturowo i historycznie zarezerwowane dla białych

Summary

In the late nineteenth and early twentieth centuries, there were spectacular, massive, brutal and ritualized lynchings in Texas. They resembled well-directed cultural shows intended for white audiences. However, beyond the outer layer, there was a much deeper level of meaning - the second performance intended for a black audience. It was supposed to be a show of unity and strength of a white man with a terrorist message for a new generation of African Americans who, during the transformation period, wanted to take a place that was culturally and historically reserved for whites.