CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Daniel Kiper (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) ORCID:0000-0003-3580-604X 
Tytuł Figuralne motywy winietowe w polsko-amerykańskich pismach periodycznych przełomu XIX i XX wieku
Title The nature and specificity of mastheads in Polish-American periodicals at the turn of the 19th and 20th centuries
DOI 10.25951/8465 
Słowa kluczowe winiety prasowe, ikonografia XIX w., prasa Polonii amerykańskiej
Keywords mastheads, 19th century iconography, Polish-American Press.
Strony 161–186
Pełny tekst / full text
Tom 24

Streszczenie

W artykule przedstawiono nagłówki czasopism polskich w Ameryce ukazujące się na przełomie XIX i XX w. i będące najbardziej reprezentatywnymi w procesie kształtowania świadomości społecznej i kulturowej ówczesnych środowisk polonijnych. Artykuł identyfikuje najczęściej występujące elementy figuratywne oraz ich kombinacje w zdobnictwie nagłówków, a także interpretuje ich znaczenie w kontekście specyficznych warunków polonijnych w Stanach Zjednoczonych (brak cenzury politycznej i upowszechnienie kultury masowej). Podjęto także próbę określenia konstruowanego przez nich symbolicznie obrazu, nie tylko narodu i klasy społecznej, lecz także całej wyobrażonej wspólnoty emigracyjnej zwanej „czwartą dzielnicą” Polski.

Summary

The article presents the mastheads of Polish periodicals in America which were published at the turn of the 19th and 20th centuries and which were most representative in the process of shaping the social and cultural consciousness of Polish-American communities of that time. The paper identifies the most frequent figurative elements and their combinations in the masthead ornamentation and interprets their meaning in the context of the specific conditions of the Polish diaspora in the United States (lack of political censorship and the spread of mass culture). An attempt is also made to determine the image they symbolically constructed, not only the nation and social class but also the entire imagined emigration community called the “the fourth district” (czwarta dzielnica) of Poland.