CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Robert Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) ORCID:0000-0003-3453-4185 
Tytuł Pokasacyjne losy ostatnich zakonników z klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu
Title The Post-Dissolution Fate of the Last Monks from the Benedictine Monastery on the Święty Krzyż (the Holy Cross)
DOI 10.25951/8463 
Słowa kluczowe benedyktyni, Święty Krzyż, klasztor, kasata, losy osobiste, XIX w.
Keywords the Benedictines, Święty Krzyż (Holy Cross), monastery, dissolution, personal history, 19th century.
Strony 103–141
Pełny tekst / full text
Tom 24

Streszczenie

Artykuł przedstawia losy ostatnich zakonników z klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu po supresji w 1819 r. Główną część tekstu stanowią biogramy zakonników, które w sposób faktograficzny porządkują wiedzę na temat życia i działalności poszczególnych osób. Podstawowy materiał źródłowy stanowiły akta klasztoru i kościoła na Łysej Górze, teczki personalne księży, schematyzmy diecezjalne i zakonne oraz księgi metrykalne i akta parafialne. Ostatni benedyktyni świętokrzyscy po kasacie w większości podjęli pracę duszpasterską w ośrodkach parafialnych na terenie kilku diecezji. Część z nich znalazła zajęcie przy kościołach poklasztornych. Niektórzy jednak pozostali we wspólnocie zakonnej, przenosząc się do klasztoru w Pułtusku czy też powracając na Święty Krzyż, aby nieść posługę duchową dla pielgrzymów przybywających do sanktuarium. Nie wszyscy jednak po supresji potrafili odnaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości.

Summary

The article discusses the history of the last monks from the Benedictine monastery on Święty Krzyż after its dissolution in 1819. The essential part of the text are the biographical notes of the monks, which in a factual way organize the knowledge about their life and activities. The primary source material for the research were the records of the monastery and church in Łysa Góra, personal files of priests, diocesan and religious orders schematisms, parish registers and records. After the dissolution of the monastery, most of the Benedictine monks took up work in parishes in several dioceses, some of them moved to former monastery churches. Others, however, moved to the monastery in Pułtusk or returned to Święty Krzyż to provide spiritual assistance to the pilgrims coming to the sanctuary. Not everyone, though, was able to come to terms with the life in the new reality