CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Klaudia Łodejska (Kielce)
Tytuł Polska imigracja do Republiki Południowej Afryki podczas systemu apartheidu
Title Polish immigration to South Africa during apartheid system
Słowa kluczowe imigracja, Republika Południowej Afryki, Polacy, Polska, apartheid, rasa, wojna burska, Polska Ludowa
Keywords immigration, Republic of South Africa, Poles, Poland, apartheid, race, Africa, Boer War, People’s Poland.
Strony 229-240
Pełny tekst / full text
Tom 18

Streszczenie

W artykule przedstawiono polską imigrację do Republiki Południowej Afryki w XX wie-ku poprzez pryzmat historii tego kraju oraz kształtowania się polityki apartheidu, wzrostu gospodarczego jako czynników, które miały największy wpływ na europejską imigrację. Porównując te czynniki z historią polityczną, czy raczej sytuacją polityczna i gospodarczą w Polsce, zwłaszcza po II wojnie światowej, łatwo zrozumieć, dlaczego wielu Polaków po-stanowiło przenieść się do Republiki Południowej Afryki. Artykuł zawiera także informacje na temat procedur imigracyjnych, określa najważniejsze grupy zawodowe, jak również opi-suje najważniejsze polskie organizacje działające w Republice Południowej Afryki.