CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Nicolas Levi (Warszawa)
Tytuł WYBRANE ASPEKTY OBECNOŚCI KONFUCJANIZMU WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE KOREI POŁUDNIOWEJ
Title Aspects choisis de la présence du Confucianisme dans la société contemporaine coréenne
Słowa kluczowe Korea Południowa, konfucjanizm, neokonfucjanizm, edukacja, lojalność, harmonia, porządek, szacunek, wartość, Konfucjusz, Mencjusz
Keywords Corée du Sud, Chine, Confucianisme, Néoconfucianisme, éducation, loyauté, harmonie, ordre, respect, valeurs, Confucius, Mencius.
Strony 217-227
Pełny tekst / full text
Tom 18

Streszczenie

Historia religii w Korei Południowej jest splotem długich procesów między religią rodzi-mą (szamanizm) a religiami napływowymi (chrześcijaństwo). Konfucjanizm istnieje w Ko-rei Południowej jako flozofa opierająca się na idei stabilności rodziny oraz społecznej od-powiedzialności. Mimo że tylko około 1% Koreańczyków deklaruje się jako konfucjaniści, większość z nich praktykuje konfucjanizm związany m.in. z obrzędami zaślubin oraz z cere-moniami pogrzebowymi. Historyczne prawo wywarło także znaczny wpływ na ukształtowa-nie się silnych do dziś konfucjańskich wartości, z wiernością i lojalnością na czele.