CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Henryka Ilgiewicz (Instytut Badań Kultury Litwy) ORCID:0000-0002-4504-5638 
Tytuł Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939).
Title The Institute for Scholarly Research on Eastern Europe in Wilno (1930-1939).
DOI 10.25951/3298 
Słowa kluczowe Wilno, Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej, wydawnictwa Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie, wileńskie instytucje naukowe w okresie międzywojennym, badania sowietologiczne.
Keywords Wilno, Institute for Scholarly Research on Eastern Europe, publications of the Institute for Scholarly Research on Eastern Europe in Wilno, Wilno academic institutions in the interwar period, Soviet research.
Strony 185–233
Pełny tekst / full text
Tom 21

Streszczenie

Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie działał w latach 1930–1939. Po-wstał z inicjatywy Stefana Ehrenkreutza i innych profesorów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego. Jednocześnie przy instytucie zastała założona Wyższa Szkoła Nauk Politycznych. Instytut działał jako społeczne badawcze stowarzyszenie, korzystające ze wsparcia państwa. Jego członkami byli wybitni polscy uczeni, literaci, publicyści, działa-cze społeczni i polityczni. Celem Instytutu było badanie pod względem gospodarczym, kulturalnym, społecznym i politycznym ziem i formacji państwowych położonych między Morzem Czarnym a Bałtykiem oraz ludów tereny te zamieszkujących, a także szerzenie o nich wiedzy. W tym celu Instytut zgromadził pokaźne zbiory biblioteczne najnowszej literatury, organizował odczyty publiczne, wydawał czasopisma naukowe „Rocznik Instytutu Naukowo-Badaw-czego Europy Wschodniej w Wilnie”, „Balticoslavica” oraz serię książek, nawiązał i utrzymywał kontakty z wieloma uczonymi, instytucjami oraz społecznymi stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą. W stosunkowo krótkim czasie działalności Instytut stał się ważnym ośrod-kiem naukowym i wniósł znaczący wkład w badania dziejów, polityki, kultury oraz spraw go-spodarczych krajów sąsiednich.

Summary

The Institute for Scholarly Research on Eastern Europe in Wilno functioned from 1930 to 1939. It was established on the initiative of Stefan Ehrenkreutz and other professors of the Department of Law and Social Sciences at Stefan Batory University in Wilno. A Higher School of Political Science was established at the same time as the Institute. Members of the Institute consisted of notable Polish scholars, writers, journalists along with social and political activ-ists. The Institute’s purpose was to conduct research on economic, cultural, social and political questions, to research the formation of government structures in the lands between the Baltic and Black Seas, as well as to study the peoples of these lands and to propagate this knowledge. In this connection the Institute acquired impressive library collections of the newest litera-ture on these topics. It organized public readings and presentations. It published two scholarly magazines, “The Yearbook of the Institute for Scholarly Research on Eastern Europe in Wilno” and “Balticoslavica”, along with a series of books. It formed and maintained contacts with many scholars, institutions and academic associations both in Poland and abroad. In the relative short period of time during which it operated, the Institute became an important scholarly center and made a significant contribution to the research of events, politics, culture and the economies of neighboring countries.