The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Agnieszka Jakuboszczak (Adam Mickiewicz University in Poznań) ORCID:0000-0002-5841-878X 
Title On the “Critical Age”. Menopause in Selected Medical Texts from the Eighteenth Century
DOI 10.25951/4484 
Keywords women’s history, menopause, humoral theory, health, medicine.
Pages 251–262
Full text
Volume 23

Streszczenie

Menopauza jako zjawisko przejścia kobiety od okresu płodności do etapu bezpłodności wpisuje się w proces uwarunkowany przede wszystkim wiekiem, ale także statusem społecznym oraz okresem historycznym. Są to elementy istotne z punktu widzenia definiowania starości i wpisującego się w to przekwitania. Skutki menopauzy, sprowadzone z medycznego i kulturowego punktu widzenia głównie do utraty zdolności prokreacyjnych, to także szeroko zakrojony zestaw zmian fizycznych ciała (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych). Za-proponowana analiza wybranych francuskich tekstów medycznych z XVIII w. podejmuje problem spojrzenia na menopauzę i próbę ukazania obrazu kobiety znajdującej się w „wieku krytycznym”.

Summary

Menopause, as the phenomenon of a woman's transition from the period of fertility to the stage of infertility, is a process determined primarily by age but also by social status and historical period. These factors are important in defining old age and the associated menopause. The consequences of menopause, reduced from the medical and cultural point of view mainly to the loss of procreative capacity, are also a wide range of physical changes of the body (both internal and external). The proposed analysis of selected French medical texts from the 18th century tackles the problem of the perception of menopause and attempts to present the image of a woman at the “critical age”.