The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Mariusz Nowak (Jan Kochanowski University of Kielce) ORCID:0000-0002-6393-0446 
Title Juliusz Enoch as an official and advisor to the highest authorities in the Kingdom of Poland (1839–1863)
DOI 10.25951/4403 
Keywords Bureaucracy, the Kingdom of Poland in the 19th century, Polish legislation, Po-lish intelligentsia.
Pages 81–103
Full text
Volume 23

Streszczenie

Artykuł analizuje etapy kariery urzędniczej prawnika Juliusza Enocha w wymiarze sprawiedli-wości Królestwa Polskiego w połowie XIX w. Wskazuje na czynniki wpływające na przebieg awansu w realiach carskiej administracji, zwracając szczególną uwagę na czynnik protekcji. Autor zajął się także aspektem oddziaływania Enocha na namiestnika Królestwa Polskiego, księcia Michała Gorczakowa, w kwestii rozładowania kryzysu politycznego w tym kraju, na początku lat sześćdziesiątych XIX w. Wskazał także na kwestię depolonizacji administracji Królestwa po klęsce powstania styczniowego, czego dowodem był upadek kariery Enocha po 1863 r.

Summary

The article analyzes the career stages of the lawyer Juliusz Enoch as part of the bureaucratic hierarchy in the administration of justice of the Kingdom of Poland in the mid-nineteenth century. It points to the factors influencing the course of promotion in the realities of the tsarist administration; paying particular attention to the factor of protection of influential patrons. The article also presents the subject of Enoch’s influence on the governor of the Kingdom of Poland, Prince Michal Gorczakov, in order to overcome the political crisis in the country in the early 1860’s. The author points to the depolonization of the Kingdom's administration after the fall of the January Uprising, as exemplified by Enoch's life after 1863.