The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Wojciech Kęder (The Pontifical University of Jonh Paull II in Krakow) ORCID:0000-0001-6351-8470 
Title Luther being rediscovered? Remarks in the margin of Paweł Lisiecki’s biography about the father of Reformation
DOI 10.25951/4238 
Keywords Martin Luther, protestant Reformation, the Counter-Reformation, papacy.
Pages 355–368
Full text
Volume 22

Streszczenie

W pięćsetlecie wystąpienia Marcina Lutra ukazała się jego biografia autorstwa Pawła Lisickiego ukazująca wiele faktów dotyczących jego osoby, a przemilczanych w dyskusjach i opracowaniach, jakie ukazały się z okazji jubileuszu. Zarazem biografia Lutra autorstwa Lisickiego skłania do pod-jęcia dyskusji w kilku kwestiach, m.in. motywów, którymi kierował się Luter, wstępując do stanu duchownego, chwiejności jego sądów, w których bezwzględnie krytykując papiestwo, czyli „nierządnicę babilońską”, sam ani nie świecił przykładem, ani też w swych decyzjach nie kierował się zasadami wiary, jak np. przy zalegalizowaniu bigamii Filipa Heskiego czy też przy określeniu roli Fuggerów w reformacji. Książka Lisickiego stanowi cenny wkład do naszego poznania korzeni reformacji, tym bardziej że reprezentuje raczej boczny nurt badań w czasie jubileuszu.

Summary

On the 500th anniversary of the outbreak of protestant revolution (Reformation), initiated by Martin Luther, his biography by Paweł Lisiecki was published. This biography presents numer-ous facts connected with Luther, which were mostly neglected in the discussions and publica-tions that were released on the occasion of the Reformation’s jubilee. At the same time, Luther’s biography by Lisiecki stimulates a discussion concerning several issues, i.a. Luther’s motives behind his entering priesthood and the lability of Luther’s judgements. e latter were highly critical towards papacy, which is called “the Whore of Babylon”. However, Luther himself did not set an example, neither did he follow the rules of faith when making decisions, which was the case of, e.g., the legalisation of Philip of Hesse’s bigamy or Luther’s evaluation of the role the Fugger family served in Reformation. Lisiecki’s book constitutes a valuable contribution to a better recognition of the protestant revolution’s roots. What is significant is the fact that Lisiecki walks off the beaten track and discusses the issues that were neglected by other histo-rians who presented the outcome of their research within the jubilee.