The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Sanisław Wiech
Title Stosunek władz rosyjskich do duchowienshva rzymskokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1864-1905
Full text
Volume 6