The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Nicolas Levi (Warszawa)
Title Aspects choisis de la présence du Confucianisme dans la société contemporaine coréenne
Keywords Corée du Sud, Chine, Confucianisme, Néoconfucianisme, éducation, loyauté, harmonie, ordre, respect, valeurs, Confucius, Mencius.
Pages 217-227
Full text
Volume 18

Streszczenie

Historia religii w Korei Południowej jest splotem długich procesów między religią rodzi-mą (szamanizm) a religiami napływowymi (chrześcijaństwo). Konfucjanizm istnieje w Ko-rei Południowej jako flozofa opierająca się na idei stabilności rodziny oraz społecznej od-powiedzialności. Mimo że tylko około 1% Koreańczyków deklaruje się jako konfucjaniści, większość z nich praktykuje konfucjanizm związany m.in. z obrzędami zaślubin oraz z cere-moniami pogrzebowymi. Historyczne prawo wywarło także znaczny wpływ na ukształtowa-nie się silnych do dziś konfucjańskich wartości, z wiernością i lojalnością na czele.