The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Valentyna Los (Kiev Ukraine)
Title Panna Bazylianka against the Volhynian society background (18th–19th centuries)
Keywords nunneries, nuns of Volynian Basilian monasteries, the daily life of the community
Pages 73-88
Full text
Volume 18

Streszczenie

Artykuł analizuje zbiorowy wizerunek mniszek wołyńskich klasztorów bazyliańskich w XVIII–XIX wieku. Szczególną uwagę zwrócono na takie kwestie, jak wiek, poziom wy-kształcenia, pochodzenie społeczne, posag zakonnic i ich rola w społeczeństwie. Wszystkie te problemy są rozważane na tle epoki: łacińskich wpływów religijnych i polityki rosyjskich władz.