The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Anita Młynarczyk-Tomczyk (Jan Kochanowski University of Kielce) ORCID:0000-0002-7116-4198 
Title Operation ''Fir''. Security plan of events and celebrations in Kielce and kielecki county in July 1966.
DOI 10.25951/3301 
Keywords Millennium, ideology, politics, history of Polish People’s Republic
Pages 257–297
Full text
Volume 21

Streszczenie

Kilkuletnie obchody państwowe i kościelne pod hasłem milenium przyniosły ogromną mobilizację, zarówno po stronie czynników partyjnych, jak i polskiego episkopatu. Kościół miał oczywiście pod tym względem bardziej ograniczone możliwości, ale z pewnością nie był stroną przegraną. Zaplanował bowiem i konsekwentnie przeprowadził swoiste rekolekcje narodu, w każdej polskiej archidiecezji i diecezji, również kieleckiej. W związku z tym, że zyskały one „nieprzychylny charakter w stosunku do polityki państwa” władze partyjne na szczeblu wojewódzkim zaplanowały pakiet działań zmierzających do ograniczenia zasięgu kościelnych uroczystości i utrudnienia dojazdu na nie wiernych. Działania te również w województwie kieleckim były uciążliwe i niewątpliwie przyniosły zamierzone skutki. Jednocześnie widoczna była też niecodzienna aktywność władz kieleckich w celu zapewnienia społeczeństwu rozrywki. Państwowe imprezy były konkurencyjne wobec kościelnych uroczystości.

Summary

Multi-annual national and ecclesial celebrations, held under the slogan millennium (1960–1966) brought about a huge mobilization, both on the part of party factors and the Polish Episcopate. In this respect, the Church had obviously more limited possibilities, but for sure was not the losing party, since it planned and consequently conducted some kind of a retreat of the nation, held in every Polish archdiocese and diocese, icluding the diocese of Kielce. Due to the fact that, in the party’s opinion, the retreat became “unfavourable to the country’s politics”, the authorities at the level of voivodship planned a package of measures leading to limiting the range of ecclesial celebrations and hindering the transportation of the faithful. Those actions were disruptive in the voivodship of kieleckie as well, and undoubtedly produced the desirable effects. On the other hand, an unusual activity of the authorities of Kielce to provide the community with entertainment was also visible. Public events were competitive with the ecclesial celebrations.