The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Michał Patryk Sadłowski (The University of Warsaw) ORCID:0000-0003-2799-2911 
Title Analysis of selected legal and organizational aspects of the functioning of the Russian Army in 1917.
DOI 10.25951/3297 
Keywords February Revolution, Russian army, order number one, provisional government.
Pages 169–184
Full text
Volume 21

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest analiza słynnego „Rozkazu Numer 1” oraz aktów normatywnych, które wydane zostały w celu jego rozjaśnienia oraz wykonania w pierwszych dniach rewolucji 1917 r. w Rosji. Dokument ten był jednym z pierwszych i najważniejszych aktów prawnych doby rewolucji lutowej, który zalegalizował rozpolitykowanie armii. W publikacji została wykorzystana głównie metoda historyczno-prawna. W kontekście opisu przyjęcia „Rozkazu Numer 1” zaprezentowany został stan armii rosyjskiej w warunkach procesu rewolucji oraz wpływ sytuacji społeczno-politycznej w związku z jego „przyśpieszeniem”.

Summary

The purpose of this article is to analyze the famous “Order No. 1” and normative acts that were issued for the purpose of its clarification and implementation in the first days of the 1917 revolution in Russia. This document was one of the first and most important legal acts of the February Revolution, which legalized the politicization of the army. The publication mainly uses the historical and legal method. In the context of the description of the “Order No. 1” the state of the Russian army was presented in the conditions of the revolution process and the impact of the socio-political situation in connection with its “acceleration”.