The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Kravtsova Elena (State Medical University Kursk) ORCID:0000-0003-1363-2165 
Skupieński Krzysztof ( Maria Curie-Sklodowska University in Lublin) ORCID:0000-0002-3581-7753 
Title Specificity of functioning of the central financial authorities of the Russian Empire in the XIX century
DOI 10.25951/3295 
Keywords Russian Empire, nineteenth century, ministry of finance, department of fixed taxes, department of non-permanent taxes, minister, taxes.
Pages 121–132
Full text
Volume 21

Streszczenie

Kluczową rolę w życiu państwa odgrywa efektywne funkcjonowanie systemu finansowego, co daje możliwość rozwiązywania problemów wewnętrznych i zewnętrznych, pokazuje stabilność struktur państwa. Skuteczność działania takiego systemu zależy w dużej mierze od struktury władz finansowych, przejrzystości podziału ich uprawnień. W Imperium Rosyjskim funkcjonowanie systemu organów finansowych było dość długim procesem, którego kluczowe wydarzenia rozegrały się w XIX w.

Summary

Th­e effective functioning of the financial system plays a key role in the life of the state, which gives the opportunity to solve internal and external problems, and shows the stability of the country. ­e effectiveness of such a system depends to a large extent on the structure of the financial authorities, the transparency of the distribution of their powers. In the Russian Empire, the functioning of the system of financial authorities was a fairly long process, the key events of which took place in the 19th century.